Optimizacija postupaka u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji
Kratica: 675RG2 Opterećenje: 20(P) + 5(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 5(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. Ivana Kralik
Izvođači:
Opis predmeta: Načela zaštite od ionizirajućeg zračenja
Načelo optimizacije u medicini i dentalnoj medicini
Posebne dozimetrijske veličine kojima se opisuje ozračenje pacijenta
Postojeći kriteriji kvalitete snimke (klinički i tehnički)
Efektivna doza u medicini i dentalnoj medicini
Čimbenici koji utječu na ozračenje pacijenta
Čimbenici koji utječu na kvalitetu snimke
Mehanizmi kojima se ostvaruje načelo optimizacije: način rada (parametri snimanja, pozicioniranje); odabir odgovarajućeg uređaja, opreme i programske podrške; poznavanje mogućnosti uređaja; korištenje zaštitnih sredstava; dosljedno dobivanje odgovarajuće dijagnostičke informacije ili trapijskog ishoda; bilježenje, praćenje i analiziranje doze pacijenata - uspostava lokalnih dijagnostičkih referentnih razina i usporedba s nacionalnim ili europskim; uspostava i provedba programa osiguranja kvalitete; praćenje učestalosti odbacivanja snimki; poduzimanje korektivnih mjera; klinički audit
Optimizacija provedbe dijagnostičkog ili intervencijskog postupka za pojedine modalitete (klasična radiografija, mamografija, dijaskopija, kompjutorizirana tomografija (medicina i dentalna medicina), intraoralne snimke, panoramsko snimanje čeljusti)
Optimizacija provedbe dijagnostičkog ili intervencijskog postupka u slučaju pedijatrijskih pacijenata
Optimizacija provedbe dijagnostičkog ili intervencijskog postupka u slučaju trudnica
Uloga radiološkog tehnologa u optimizaciji postupka u dijagnostičkoj i intervencijskoj radiologiji
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. European Commission. Guidance on diagnostic reference levels (DRLs) for medical exposures, Radiation Protection Publication 109. European Commission (1999) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/109_en.pdf
2. European Commission. Cone Beam CT for Dental and Maxillofacial Radiology: Evidence Based Guidelines, Radiation Protection Publication 172. European Commission (2012) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/172.pdf
3. European Commission. European guidelines on radiation protection in dental radiology: The safe use of radiographs in dental practice, Radiation Protection Publication 136. European Commission (2004) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/136.pdf
4. IAEA. Radiological Protection for Medical Exposure to Ionizing Radiation - Safety Guide. IAEA Safety Standards Series No. RS-G-1.5. IAEA. Vienna (2002) http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1117_scr.pdf
5. IAEA. Radiation Protection in Paediatric Radiology. IAEA Safety Reports Series No. 71. IAEA. Vienna (2012) http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1543_web.pdf
6. IAEA. Dosimetry in Diagnostic Radiology: An International Code of Practice. IAEA Technical Reports Series No. 457. IAEA. Vienna (2007) http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/TRS457_web.pdf
7. European Commission. European guidelines on quality criteria for diagnostic radiographic images. EUR16260 EN. European Commission (1996) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d59ccc60-97ed-4ce8-b396-3d2d42b284be/language-en
8. European Commission. European guidelines on quality criteria for diagnostic images in paediatrics. EUR16261 EN. European Commission (1996) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/47eb62b0-698d-4166-bc34-cc3f8d07d2e3/language-en
9. European Commission. European guidelines on quality criteria for computed tomography. EUR16262 EN. European Commission (1996) https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d229c9e1-a967-49de-b169-59ee68605f1a/language-en
10. Dopunska izobrazba i obnova znanja o primjeni mjera radiološke sigurnosti - Rendgenski uređaji u medicini. Skripta Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost. Portal e-Učenje (2015) http://e-ucenje.dzrns.hr/course/view.php?id=22
11. Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_89_1963.html
12. Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (SL L 13, 17. 1. 2014.) http://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0059&rid=1
Preporučena literatura:
13. International Commission on Radiological Protection, 2017. Diagnostic reference levels in medical imaging. ICRP Publication 135. Ann. ICRP 46(1)
14. International Commission on Radiological Protection, 2007. The 2007 Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. ICRP Publication 103. Ann. ICRP 37 (2-4)
15. International Commission on Radiological Protection, 2000. Pregnancy and Medical Radiation. ICRP Publication 84. Ann. ICRP 30 (1)
16. European Commission. European Commission guidelines on clinical audit for medical radiological practices diagnostic radiology, nuclear medicine and radiotherapy), Radiation Protection Publication 159. European Commission (2009) https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/159.pdf
17. D.R.Dance, S.Cristofides; A.D.A.Maidment, I.D.McLean, K.H.Ng: Diagnostic Radiology Physics-A Handbook for Teachers and Students http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/Pub1564webNew-74666420.pdf
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže