Radiobiologija i zaštita
Kratica: RBZ6751L Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 15(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. Dario Posedel
Izvođači:
Opis predmeta: Znanja i vještine koje se odnose na povećanje sigurnosti primjene ionizirajućih i neionizirajućih zračenja u medicini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Brnić, Z, Hebrang, A: OSNOVNI POJMOVI IZ RADIOBIOLOGIJE I ZAŠTITE (skripta)
2. Hebrang, A, Petrovčić, F. Radijacija i zaštita u medicinskoj dijagnostici, MK Zagreb, 1989.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže