Radiološka oprema
Kratica: RAO6751Z Opterećenje: 45(P) + 0(S) + 30(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: prof. v. š. dr. sc. Klaudija Višković
pred. dr. sc. Ana Tripalo Batoš
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija koncipiran je tako da upozna studente s bitnim povijesnim podacima, tehnološkim razvojem, korištenim oblicima energija i tehničkim sadržajima svih segmenata radiološke opreme koja se primjenjuje u dijagnostičke i terapijske svrhe. Također, sadržaj kolegija podrazumijeva i prikaz prateće opreme i infrastrukture nužne za instalaciju i primjenu radioloških uređaja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Janković, S., Eterović, D. ur. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
2. Strugačevac P.: Teorijska osnova MRI tehnike, KB Osijek, Osijek, 2009.
3. Strugačevac, P. Teorijska osnova imaging CT tehnike, KB Osijek, Osijek, 1999.
Preporučena literatura:
4. Hodges, Fj, Lampe, I, Holt, JF. Radiologija za studente medicine (ŠK)
5. Agbaba i sur. Radiologija ? udžbenik za studente medicine
6. Kurjak, A. Ultrazvuk u kliničkoj medicini
7. Brkljačić, B. Dopler krvnih žila
8. Magnetna rezonancija. Klin Med. Vol 3(1) Svibanj 1995.
9. MR,Teleradiologija, Digitalne metode u radiologiji, Mamografije, Radiološki vjesnik Broj 1/99
10. MR, Spiralni CT, Telemedicina. Radiološki vjesnik Broj 2/2000.
11. Sažeci održanih predavanja prim.dr.sc. M. Frković šk. god. 2000/01.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže