Radiološka propedeutika
Kratica: RPP6751L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 30(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Ana Tripalo Batoš
Izvođači:
Opis predmeta: - rad u zdravstvenom timu - profesionalno ponašanje radiološkog tehnologa, radiološkog tehnologa kao odgovornog člana radiološkog tima, zdravstvena etika i njegovanje etičnog ponašanja u radiološkom timu, oblici profesionalnog komuniciranja, razumijevanje i zaštita prava bolesnika
- profesionalno komuniciranje, asertivno i agresivno ponašanje, neverbalna komunikacija s bolesnikom, analiza i razumijevanje medicinske dokumentacije.
- prijenos i namještanje bolesnika za radiološku pretragu, odrednice sigurnog postupanja, identifikacija bolesnika, pogreške u postupanju s bolesnikom, tehnika postupanja pri premještanju i namještanju bolesnika koja štiti radiološkog tehnologa.
- kontrola zaraze, zaštita od infekcije pri rukovanju nesterilnim materijalom i doticanju pacijenta, meotde osobne zaštite od zaraze, dezinfekcija radiološke opreme i zaštitnih sredstava, posebni zaštitni postupci kod visokorizičnih pacijenata.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Duvnjak N., Radiološka propedeutika. Skripta
2. Klanfar Z, Radiološka tehnologija - udžbenik u tisku
Preporučena literatura:
3. Brunner I., Suddarth D.S., Textbook of Medical ? Surgical Nursing, Lippincott, Philadelphia, 1988.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže