Stručna praksa
Kratica: STP6751L Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 60(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Ana Tripalo Batoš
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj predmeta stručne prakse usklađen je s teorijskim sadržajem nastavnih predmeta koje je student slušao u prethodnim semestrima.
Napomena: praktična nastava se održava tijekom ljetnih praznika te stoga ne opterećuje semestralnu nastavu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže