Klinička onkologija
Kratica: 675KLO3L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Ana Mišir Krpan
Izvođači:
Opis predmeta: Epidemiologija malignih bolesti
Biologija raka (značaj pojedinih gena i kromosomskih promjena u nastanku raka, širenje
raka, uloga imunološkog sustava)
Klinički aspekti malignih bolesti dostupni kod anamneze i fizikalnog statusa bolesnika,
uključujući procjenu općeg stanja i psiho-fizički profil onkoloških bolesnika
Osnovna dijagnostička shema u onkologiji te njena modifikacija ovisno o sjelu tumora
(algoritam pretraga i postupaka uključujući fizikalni pregled, molekularnu i laboratorijsku
dijagnostiku, patohistološku dijagnostiku, citologiju, metode lokalizacije tumora)
Radiološki dijagnostički postupak (primjena konvencionalne rentgenske dijagnostike,
kompjuterizirane tomografije, magnetne rezonancije, ultrazvučne dijagnostike,
pozitronske emisijske tomografije s obzirom na sjela pojedinih tumor te mogućnosti i
nedostatke pojedinih metoda u otkrivanju, stupnjevanju te kasnijem praćenju onkoloških
bolesnika)
Primarni nuklearnomedicinski dijagnostički postupak
Osnovni terapijski postupci kod malignih bolesti (kirurgija, radioterapija, sistemska
terapija koja uključuje primjenu hormonske terapije, kemoterapije i imunoterapije)
Radioterapija i sitemska terapija (postupci pripreme bolesnika, primjena CT simulatora i
konvencionalnog simulatora, provođenje 3D konformalne radioterapije, kemoterapija,
imuno terapija i hormonska terapija)
Ostali terapijski postupci kod malignih bolesti (intervencijska radiologija, laserska
terapija, fotodinamička terapija, gensko liječenje tumora, hipertermija)
Dijagnostika i liječenje tumora glave i vrata i tumora središnjeg živčanog sustava (osvrt
na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i
liječenja)
Dijagnostika i liječenje tumora dišnog sustava i sredoprsja (osvrt na specifičnosti
epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja)
Dijagnostika i liječenje tumora probavnog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i
etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja)
Dijagnostika i liječenje tumora mokraćnog sustava i muškog spolnog sustava (osvrt na
specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja).Dijagnostika i liječenje tumora dišnog sustava i sredoprsja (osvrt na specifičnosti
epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja)
Dijagnostika i liječenje tumora probavnog sustava (osvrt na specifičnosti epidemiologije i
etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja)
Dijagnostika i liječenje tumora mokraćnog sustava i muškog spolnog sustava (osvrt na
specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja)
Dijagnostika i liječenje tumora endokrinološkog sustava i solidnih malignih tumora dječje
dobi (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog
postupka i liječenja)
Dijagnostika i liječenje tumora ženskog spolnog sustava (osvrt na specifičnosti
epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja)
Dijagnostika i liječenje tumora dojke (osvrt na specifičnosti epidemiologije i etiologije,
kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja).Dijagnostika i liječenje tumora kože i tumora nepoznatog primarnog sijela (osvrt na
specifičnosti epidemiologije i etiologije, kliničke slike, dijagnostičkog postupka i liječenja)
Dijagnostika i liječenje hitnih stanja u onkologiji i potporno i simptomatsko liječenje i
palijativna medicina
Prevencija i rana dijagnostika
Kontrolni dijagnostički prikazi u tijeku terapije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Šamija M., Vrdoljak E., Krajina Z. (2006.) Klinička onkologija. Medicinska naklada, Zagreb
2. Šamija M., Kaučić H. Klinička onkologija za radiološke tehnologe (skripta, u izradi)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže