Konvencionalne radiološke metode
Kratica: KRM6752Z Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 60(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Ana Tripalo Batoš
Izvođači:
Opis predmeta: Tijekom kolegija studenti se upoznaju s konvencionalnim radiološkim metodama, tehnikama i procedurama koje se koriste u dijagnostičkoj radiologiji. Indikacije i kontraindikacije za konvencionalne radiološke metode. Tematski blokovi podijeljeni su i sistematizirani po organskim sustavima. Razmatra se realna uloga konvencionalnih dijagnostičkih metoda, njihov značaj i odnos s komplementarnim slikovnim dijagnostičkim metodama /ultrazvuk, CT, MRI/, komparativne prednosti i nedostaci konvencionalnih radioloških dijagnostičkih metoda u odnosu na druge slikovne dijagnostičke metode.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni tekstovi - Goran Roić.
2. Hebrang A, Klarić-Čustović R. Radiologija. Zagreb. Medicinska naklada, Zagreb 2007.
Preporučena literatura:
3. Janković S, Eterović D. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike. Zagreb; Medicinska naklada 2002.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže