Osnove medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Kratica: OMP6752L Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 0(PK) + 0(SK) + 15(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: pred. dr. sc. Mirjana Šimić
pred. dr. sc. Ivana Lukšić
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Uvod u medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju, osjetljivost/rezistencija mikroorganizama na fizikalna i kemijska sredstva, dezinfekcija i sterilizacija, cjepiva.
2. Medicinski značajne bakterijske vrste; bakterijske infekcije dišnog, probavnog, središnjeg živčanog, spolnomokraćnog i kardiovaskularnog sustava te kože; bolničke bakterijske infekcije, prevencija ovih infekcija i zaštita zdravstvenih radnika.
3. Medicinski značajne vrste parazita; parazitske infekcije i infestacije probavnog, dišnog, središnjeg živčanog, spolnomokraćnog i kardiovaskularnog sustava te kože, bolničke parazitske infekcije i infestacije, njihova prevencija i zaštita zdravstvenih radnika.
4. Medicinski značajne vrste gljiva; gljivične infekcije dišnog, probavnog, središnjeg živčanog, spolnomokraćnog i kardiovaskularnog sustava te kože; bolničke gljivične infekcije, prevencija ovih infekcija i zaštita zdravstvenih radnika.
5. Medicinski značajne vrste virusa; virusne infekcije dišnog, probavnog, središnjeg živčanog, spolnomokraćnog i kardiovaskularnog sustava te kože; bolničke virusne infekcije, prevencija ovih infekcija i zaštita zdravstvenih radnika.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Volner Z, Batinić D i sur. Opća medicinska mikrobiologija i imunologija. Udžbenik Zdravstvenog veleučilišta. Zagreb: Školska knjiga; 2005. - OPĆA MEDICINSKA BAKTERIOLOGIJA ? str. 21-33 - OPĆA MEDICINSKA MIKOLOGIJA ? str. 53-63 - OPĆA MEDICINSKA VIROLOGIJA ? str. 63-73 - OPĆA MEDICINSKA PARAZITOLOGIJA ? str. 73-85 - PATOGENEZA INFEKCIJE I INVAZIJE ? str. 93-103 - OSNOVE MIKROBIOLOŠKE I PARAZITOLOŠKE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE ? str. 103-134 - DEZINFEKCIJA ? str. 139-168 - CJEPIVA ? str. 286-290 - PREGLED LABORATORIJSKIH POSTUPAKA ? str. 290-299
2. Mlinarić-Galinović G, Kalenić S i sur. Priručnik iz kliničke mikrobiologije i parazitologije. Zagreb: Medicinski fakultet u Zagrebu; 1996. - UVOD U KLINIČKU MIKROBIOLOGIJU ? str 1-2 - BAKTERIJEMIJA I SEPSA ? str. 3-16 - ANAEROBNE BAKTERIJE ? str.21-22 - HOSPITALNE INFEKCIJE ? str. 27-33 - SUSTAVNE MIKOZE- str. 63-67 - INFEKCIJE UZROKOVANE ENTEROVIRUSIMA ? str. 69-74 - BAKTERIJSKE INFEKCIJE PROBAVNOG SUSTAVA ? str. 75-84 - RESPIRATORNE INFEKCIJE UZROKOVANE VIRUSIMA ? str. 91-98 - BAKTERIJSKE INFEKCIJE RESPIRATORNOG SUSTAVA ? str. 99-106 - INFEKCIJE MOKRAĆNOG SUSTAVA ? str. 113-120 - INFEKCIJE SPOLNOG SUSTAVA ? str. 121-130 - KLINIČKA PARAZITOLOGIJA- str. 131-138 - VIRUSNE INFEKCIJE SŽS ? str. 139-146 - BJESNOĆA ? str.147-152 - BAKTERIJSKE INFEKCIJE SŽS- str. 153-158
Preporučena literatura:
3. Mlinarić-Galinović G, Ramljak-Šešo M i sur. Specijalna medicinska mikrobiologija i parasitologija. Merkur A.B.D.: Zagreb; 2003.
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže