Primjena računala u slikovnim tehnikama (2)
Kratica: PRS6752L Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(KL) + 0(KI) + 30(PK) + 0(SK) + 0(L) + 0(M) + 0(PKL) + 0(T) + 0(K) + 0(PRK) + 0(PKL-M)
Nositelji: v. pred. dr. sc. Iva Mrčela
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij je podijeljen u tri tematske cjeline od kojih prva pruža kratki uvodni pregled o građi računala, perifernih jedinica povezanih s računalom i njihovu načinu rada, operativnim sistemima, značenju programskih jezika, razvoju računala i povezanosti računala i sistema za prihvat i obradu digitalnih slika različitih modaliteta.
U drugom se dijelu iznose temelji obrade i analize digitalnih slika, u formalnom (matematičkom) smislu, te o ulozi i načinima primjene računala u te svrhe.
Treći dio predavanja odnosi se na upoznavanje sa stvarnim sistemima za prihvat i obradu digitalne slike poput: statičkih i dinamičkih studija u nuklearnoj medicini, prihvata projekcija u jednofotonskoj računalnoj emisijskoj tomografiji (SPECT) i rekonstrukcije slike, prihvata i rekonstrukcije slike u transmisijskoj računalnoj tomografiji (CT), elementima digitalnih fluorografskih sistema, računalne radiografije, digitalne suptrakcijske angiografije (DSA) i konačno osnovnim elementima pozitronske emisijske tomografije (PET) odnosno dualnih slikovnih tehnika poput PET/CT-a i SPECT/CT-a..
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Skripta: tri dijela- Uvod u računala; Obrada digitalne slike; Primjenjene oslikavajuće tehnologije
2. Mikroračunala, Školska knjiga, Zagreb,1991.
3. Vistrička, Z.: Uvod u osobna računala, Zagreb 1992.
4. Kusić Z., Ivančević D., Dodig D. ur.:Nuklearna medicina,
5. Heggie JCP, Liddell NA, Maher KP: Applied Imaging Technology, 2001, St. Vincent's Hospital Melbourne
6. English R.J., Brown S.E. : Single-photon emission computed tomography: A primer , The Society of Nuclear medicine 1986, 136 Madison Avenue, NY 10016.
Preporučena literatura:
7. Groch M.W., Erwin W.D.: Single-Photon Emission Computed Tomography in the Year 2001: Instrumentation and Quality Control. JNMT 2001:Vol 29 No.1 12-17 Fahey F H, Data acquisition in PET imaging. J Nucl Med Technol 2002; 30:39-49 http://www.nucmedinfo.com/Pages/physic.html
Legenda
P - Predavanja
T - Terenske vježbe
K - Konstrukcijske vježbe
PRK - Pretkliničke vježbe
PKL-M - Mentorstvo posebnih kliničkih vježbi
S - Seminar
KL - Kliničke vježbe
KI - Vježbe primijenjene kineziologije
PK - Vježbe u praktikumu
SK - Sekcijske vježbe
L - Laboratorijske vježbe
M - Metodičke vježbe
PKL - Posebne kliničke vježbe
* - Predmet se ne polaže