Na kraju II. semestra obavlja se stručna praksa na odjelima zdravstvene ekologije u trajanju od 45 sati. Na kraju IV. semestra obavlja se stručna praksa na higijensko-epidemiološkim odjelima u trajanju od 45 sati. Na kraju V. semestra u registriranim poduzećima i službama za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u trajanju od 45 sati i na kraju VI. semestra u inspekcijskim službama u trajanju od 90 sati.

Tijekom obavljanja stručne prakse izrađuju se stručni izvještaji koje ocjenjuje voditelj prakse.

Također, kolegij “Stručna praksa” uključuje i izradu završnog rada tijekom treće godine studija, u trajanju od 90 sati. Završni rad je samostalni praktični terenski ili laboratorijski rad studenta iz područja sanitarnog inženjerstva. Student ga priprema pod vodstvom kvalificiranog mentora.

Stručnom praksom studenti stječu znanja i vještine iz onih područja koja su uključena u stručnu praksu (odjeli zdravstvene ekologije, higijensko epidemiološki odjeli, poduzeća i službe za DDD, te inspekcijske službe). Detaljnije kompetencije opisane su u kolegijima na koje se odnosi stručna praksa.

Nastava se provodi putem terenskih, metodičkih, laboratorijskih vježbi i vježbi u praktikumu. Nakon obavljene stručne prakse, student je dužan predati stručne izvještaje koje ocjenjuje voditelj prakse, a potom stječe pravo potpisa u indeks.

11 bodova nosi ukupno opterećenje studenta koje uključuje nazočnost studenta na stručnoj praksi predviđenom nastavnim planom te zadovoljavajuću pripremu i prezentaciju usvojenog znanja kroz pisanje stručnih izvještaja. Također, navedeni broj ECTS bodova uključuje i izradu završnog rada.

Obavljena stručna praksa uvjet je za izlazak na ispit iz kolegija na koje se odnosi stručna praksa (Suzbijanje prijenosnika bolesti, Opća i specijalna epidemiologija, Sanitarna inspekcija).

Tijekom šestog semestra nastave student odabire temu za izradu završnog rada.