Studijski plan i program (redovni) | Ishodi učenja [PDF] | Dopusnica [PDF]

Studij radiološke tehnologije obrazuje stručnjake za rad u medicini, stomatologiji i veterini. Radiološki tehnolozi zapošljavaju se u državnim i privatnim zdravstvenim ustanovama kao djelatnici specijaliziranih radnih jedinica. Njihova radna zaduženja uključuju područja radiološke dijagnostike i intervencije, terapije zračenjem te nuklearnomedicinske terapije i dijagnostike. Primjena ovih metoda u suvremenoj medicini je u porastu, zbog čega se struka neprekidno razvija napredujući sukladno tehnološkom razvoja opreme i sve široj primjeni računarstva.

Kao član stručnog tima radiološki tehnolog usko surađuje s liječnicima (radiolozima, radioterapeutima i specijalistima nuklearne medicine), vlastitim kolegama te stručnjacima drugih medicinskih struka. Kompetencije i područje rada radioloških tehnologa  definirani su pravilnikom o radu koji je usklađen s internacionalnim profesionalnim normama za medicinska strukovna područja.

Svrha studiranja je postići teorijska znanja i praktične vještine u primjeni dijagnostičkih i terapijskih metoda. Tradicija obrazovanja radioloških tehnologa u Zagrebu duža je od 75 godina. U prvoj polovini prošlog stoljeća naobrazba rendgenskih pomoćnika organizirana je u obliku povremenih stručnih tečaja a 1947. godine započinje kontinuirana nastava na srednjoškolskoj razini. Godine 1967. upisana je prva generacija studenata više naobrazbe koji su stekli zvanje viših radioloških tehničara. Zdravstveno veleučilište u Zagrebu sa Studijem radiološke tehnologije slijednik je ove obrazovne tradicije.

Studijski program je raznovrstan i zanimljiv budući da objedinjuje tematske sadržaje iz područja medicine, tehnologije, fizike i računarstva. Studij će zadovoljiti ambicije onih koje žele ući u struku u kojoj će se trajno stručno usavršavati i predano raditi na dobrobiti ozlijeđenih i bolesnih ljudi. Program studija koncipiran je s namjerom da njegov ustroj i način izvedbe budu prilagođeni suvremenim smjernicama  struke, europskim medicinskim normama i aktualnim potrebama hrvatske medicine. Svima koji žele upisati ovaj studij i steći visoki stupanj radiološke izobraze niže navedene obavijesti mogu poslužiti kao uvid u plan i program studija.

Opće informacije

Nositelj studija Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Naziv studija i stručni naziv Stručni studij radiološke tehnologije

Trajanje obrazovanja 3 godine (VI semestara)

Uvjeti upisa Završena srednja škola u trajanju od četiri godine, dokaz o nepostojanju kontraindikacija za izabrano zanimanje i razredbeni postupak, koji se provodi sukladno odluci Stručnog vijeća Zdravstvenog veleučilišta.  

Opis zvanja i poslova

Studij radiološke tehnologije daje naobrazbu zdravstvenog djelatnika s tehničkim i informatičkim znanjem koji samostalno vodi veliki broj dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Budući da se u tom zvanju informatika, tehnika i medicina nadopunjavaju potrebno je u jednakoj mjeri vladati znanjem iz svih područja.

Preduvjeti za samostalan rad i uvjet napretka struke su poznavanje engleskog jezika, praćenje stručne literature, vještina upotrebe računala, poštivanje pravila medicinske etike i zdravstvene higijene, komunikacijske sposobnosti, želja za napredovanjem i sposobnost prijenosa znanja na mlađe suradnike.

Tehnička osnova struke je fizika, naročito njeni radiološki aspekti primijenjeni u klasičnim i suvremenim rendgenskim uređajima i priboru, sustavima za obradu radiološkog slikovnog prikaza i kompjutorskim dijagnostičkim sustavima koji su u zadnjem desetljeću postali dominantni  u dijagnostici, radioterapiji i nuklearnoj medicini. Takve, vrlo skupe uređaje potrebno je stručno koristiti te savjesno i pouzdano nadgledati i održavati.

Zbog primjene struke u medicini potrebno je osim bazičnih poznavati i kliničke predmete koji daju kvalifikaciju za rad s bolesnikom. Takva znanja i vještine uključuju zdravstvenu njegu, prvu pomoć, metode zaštite od zaraznih bolesti i zračenja, primjenu medikamenata i kontrastnih sredstava, upotrebu instrumentarija te obavljanje administrativnih poslova (menadžment u zdravstvu).

Horizontalna i vertikalna povezanost sadržaja svih studijskih predmeta i uspostavljena ravnoteža između teorijskih predavanje i praktičnog vježbanja u zdravstvenim ustanovama uvjet je, premda ne jedini, za dobar rad.

Tijekom studija stječu se znanja iz važnog područja zaštite od zračenja koja se mora odgovorno primjenjivati i time nepogrešivo štititi sebe, suradnike i bolesnike od nepotrebnog i štetnog tjelesnog i genetskog oštećenja.

Posebna je karakteristika medicine a time i radiologije rad s bolesnim, traumatiziranim, nemoćnim, operiranim i nekontaktibilnim osobama svih životnih dobi. Sposobnost komuniciranja s ljudima tako osjetljivog tjelesnog i duševnog stanja stječe se radom i učenjem tijekom studiranja.

Radiološka se djelatnost obavlja pod posebnim radnim uvjetima, koji potencijalno mogu štetiti zdravlju. Stoga izvršioci, koji ne smiju biti mlađi od 18 godina moraju ispunjavati Zakonom propisane zdravstvene uvjete za ovo zanimanje (međunarodni standardi i zakonski propisi iz područja primjene ionizirajućeg zračenja u medicini). Budući da moguće štetne posljedice nisu odmah izražene ne mogu se potpuno prevenirati. Stoga je nužan visok stupanj odgovornosti koji zajedno sa stečenim znanjem i vještinama rezultira senzibilitetom za propisanu primjenu zračenja.

Premda je radiologija timska djelatnost, radiološki tehnolog mora biti sposoban raditi samostalno, u smjenama ili tijekom dežurstva te potpuno vladati dijagnostičkim ili terapijskim metodama uz sposobnost objektivne procjene kvalitete svog rada. Tako ispunjeni uvjeti garantiraju uspjeh i zadovoljstvo u poslu.

Radna mjesta

RADNA MJESTA NA KOJIMA SE PRVOSTUPNICI RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE PO ZAVRŠETKU PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA MOGU ZAPOSLITI

Preduvjeti za radna mjesta

  • završen preddiplomski stručni studij radiološke tehnologije – za pripravnika ili
  • završen preddiplomski stručni studij radiološke tehnologije i položen stručni ispiti i licenca HKZR za samostalni rad – po odrađenom pripravničkom stažu

Radna mjesta

Radna mjesta prvostupnika radiološke tehnologije:

  • Ambulante, odjeli, zavodi, klinički zavodi primarne, sekundarne i tercijarne razine zdravstvene zaštite u djelatnosti:
  • dijagnostičke radiologije,
  • radioterapije,
  • nuklearne medicine.
  • Privatne zdravstvene ustanove registrirane u području dijagnostičke radiologije, radioterapije i nuklearne medicine.
  • Ustanove u djelatnosti dentalne/stomatološke medicine s registriranom radiološkom djelatnosti
  • veterinarske ustanove s registriranom radiološkom djelatnosti

Posebna radna mjesta odnose se na potrebe obrazovanja radioloških tehnologa u provedbi nastave užeg stručnog područja i kliničke prakse kao i ostalog sudjelovanja radioloških tehnologa  u nastavi.

Radna mjesta prvostupnika radioloških tehnologa odnose se i na rad u stručno-znanstvenim uređivačkim odborima, savjetničkim tijelima, stručnim i znanstvenim projektima.

Ostale informacije

Ciljevi obrazovanja

Cilj studija je pripremiti studenta za samostalan rad s otvorenim i zatvorenim izvorima ionizirajućeg zračenja u medicinskoj primjeni. Tijekom studiranja student će naučiti teorijske osnove struke i biti će osposobljen za samostalni rad s pacijentima. Završetkom studija student stječe kompetencije za rad u struci i samostalno vođenje svih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u kojima se upotrebljava ionizirajuće zračenje.

Tijekom studiranja student uz stručne radiološke sadržaje mora upoznati i lepezu medicinskih sadržaja kako bi razlikovao bolesti i razumio patološke procese u organizmu. Time on stječe sposobnost izbora metode rada i sigurnost u procjeni vlastitih rezultata te upoznaje kriterije za procjenu kliničkog stanja pacijenta. Student treba naučiti i osnove zdravstvene psihologije kao i principe komunikacije kako bi svoje buduće radne zadatke moga izvršiti na najbolji način. Osim toga, da bi bio uspješan u struci budući radiološki tehnolog mora osim znanja i vještina steći osjećaj razumijevanja za potrebe i osjećaje pacijenata što će mu olakšati rad u ovom odgovornom zvanju.

Mjesta održavanja nastave Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Mlinarska 38, klinike, instituti i zavodi Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, opće i specijalne bolnice, te zdravstvene jedinice primarne zaštite.

Uvjeti i sredstva za održavanje nastave Učionice sa suvremenom audio-vizualnom opremom, grafoskop, negatoskop, TV sustav, informatička oprema (najviše dva studenta po jednom računalu) knjižnica – informatičko središte. Kabineti: Fizike, Anatomije, Patologije i Informatika.

Snimaone s cjelokupnom klasičnom dijagnostikom, automatski strojevi za obradu filma, uređaji sa standardnom i digitalnom fluoroskopijom, optičkom i elektronskom produkcijom snimke. Svi suvremeni dijagnostički uređaji: kompjutorizirana tomografija, magnetska rezonancija, digitalna fluoroskopija i subtrakcijska angiografija te ultrazvučna dijagnostika. Pokretni i nepokretni uređaji za intervencijske radiološke postupke i pomoć pri operativnim zahvatima.

Načini praćenja uspješnosti izvođenja programa Izvedba programa prati se anonimnom anketom o kvaliteti organizacije nastave, sadržaja predmeta, radu predavača i voditelja vježbi. Ocjenjuju se korist i uspjeh izlaganja, sadržaj predavanja, pripremljenost nastavnika, jasnoća izlaganja, količina novih nastavnih sadržaja i ostale dimenzije nastave. Administrativno se prati nastavni plan i njegovo izvršenje i registrira broj studenata koji pohađaju predavanja i vježbe.

Uvjeti upisa u višu godinu

Za upis u drugu godinu studija potrebno je imati ostvaren 55 ECTS bod postignut iz kolegija prve godine. Za upis u treću godinu studija na potrebno je imati ostvareno 115 ECTS bodova. Za upis u treću godinu studija potrebno je položiti sve ispite sa prve godine studija. Dio kolegija s druge godine studija mogu upisati studenti koji su ostvarili najmanje 35 ECTS bodova, pritom student može upisati kolegije u ukupnom iznosu po 15 ECTS bodova po semestru s više godine studija. Dio kolegija s treće godine studija mogu upisati studenti koji su ostvarili najmanje 95 ECTS bodova, pritom student može upisati kolegije u ukupnom iznosu po 15 ECTS bodova po semestru s više godine studija. Za upis dijela kolegija s treće godine studija potrebno je položiti sve ispite sa prve godine studija.

Vrh stranice