Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i odlukom Stručnog vijeća od 24. lipnja 2019. godine Zdravstveno veleučilište u Zagrebu Mlinarska 38, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

 

Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

Red.

br.

Naziv

studija

Broj  

upisnih mjesta

1.

Studij fizioterapije

59

 

Uvjeti upisa

Pravo upisa na studij fizioterapije imaju osobe koje su završile četverogodišnju ili petogodišnju srednju školu i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij fizioterapije pri Zdravstvenom veleučilištu.

 

Razredbeni postupak

Kandidati prijavljuju interes za postupak upisa u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u razdoblju od 26. do 30. kolovoza 2019. godine.
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnoj tiskanici koja se može podići na Porti Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38.
Prijava se može ispuniti ONLINE od 26.kolovoza 2019. (na ovoj web stranici s desne strane).

 

Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta:  www.zvu.hr.

 

Prijave se predaju osobno ili šalju poštom na adresu: Zdravstveno veleučilište, p.p. 901, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb.

Uz prijavu za razredbeni postupak potrebno je priložiti slijedeće dokumente:

 1. svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)
 2. svjedodžbe sva četiri ili pet razreda srednje škole (original ili ovjerenu presliku)
 3. dokument ili fotokopiju osobne iskaznice s označenim OIB-om
 4. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna (tri stotine kuna); troškovi se uplaćuju na žiro račun Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, broj HR6623600001101354739, model HR69, poziv na broj primatelja navesti:40053-OIB pristupnika)
 5. poštansku omotnicu (format A4) s točnom adresom pristupnika
 6. liječničku potvrdu nadležnog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za izabrano zanimanje
 7. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (kandidati koji nisu državljani Republike Hrvatske)

Ukoliko se prilažu preslike ili prijepisi dokumenata, isti moraju biti ovjereni.

 

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Zdravstveno veleučilište će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz državnih matica u dijelu

 1. izvoda iz matične knjige rođenih,
 2. izvoda iz evidencije državljanstva.

svih prijavljenih kandidata.

 

Uspjeh na razredbenom postupku

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku. Uspjeh pojedinog pristupnika u razredbenom postupku izražava se u bodovima. Na osnovi uspjeha ostvarenog u srednjoj školi pristupnik može ostvariti najviše 1000 bodova.

 

Studij fizioterapije

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b). Određuje se na osnovu:

a) ukupno 55%

 • opći uspjeh u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV,V razred/
 • ocjena na završnom ispitu – maturi

b) ukupno 45%

 • ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
 • ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole /I,II razred

 

Upisi

Liste uspješnosti pristupnika bit će objavljene na oglasnoj ploči Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38, u Zagrebu, 05. rujna 2019. godine, te na mrežnoj stranici veleučilišta www.zvu.hr.

Žalbeni postupak je 06. rujna 2019. godine od 12.00 do 14.00 sati.

Upis u prvu godinu obavit će se od 09. i 10. rujna 2019. godine. Upis će se obaviti na osnovu ostvarenog uspjeha na listi uspješnosti.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis. Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, navedena je dužna imati punomoć za zastupanje pristupnika ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta:  www.zvu.hr.