Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17) i odlukom Stručnog vijeća od 27. travnja 2022. godine Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, Mlinarska 38, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

Za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2022./2023. za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta:

                            

 1. Broj studenata koji će se upisati u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

   

  Naziv studija

  Broj   upisnih mjesta

  Studij fizioterapije

  260

  Studij sestrinstva

  300

  Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

  30

   

 2. Uvjeti upisa

Pravo upisa na studij fizioterapije imaju osobe koje su završile četverogodišnju ili petogodišnju srednju školu i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij fizioterapije pri Zdravstvenom veleučilištu.

 

Pravo upisa na studij sestrinstva imaju osobe koje su završile srednju školu za medicinske sestre ili primalje i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij sestrinstva pri Zdravstvenom veleučilištu.

  

Pravo upisa na studij medicinsko laboratorijske dijagnostike imaju osobe koje su završile srednju školu za zdravstveno laboratorijske tehničare i koje imaju odgovarajuće psihofizičke sposobnosti koje dokazuju Potvrdnicom nadležnog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij medicinsko laboratorijske dijagnostike pri Zdravstvenom veleučilištu.

 

 

 1. Razredbeni postupak

Kandidati prijavljuju interes za postupak upisa elektroničkim putem na mrežnim stranicama Zdravstvenog veleučilišta (www.zvu.hr) u razdoblju od 09. svibnja do 16. rujna 2022. godine.

Prijave se predaju putem e-prijavnice ovdje.

 

Uz prijavu za razredbeni postupak potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (original ili ovjerenu presliku)
 • svjedodžbe sva četiri ili pet razreda srednje škole (original ili ovjerenu presliku)
 • dokument ili fotokopiju osobne iskaznice s označenim OIB-om
 • dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna (tri stotine kuna); troškovi se uplaćuju na žiro račun Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, broj HR6623600001101354739, model HR69, poziv na broj primatelja navesti:40053-OIB pristupnika)
 • poštansku omotnicu (format A4) s točnom adresom pristupnika
 • liječničku potvrdu nadležnog liječnika o nepostojanju kontraindikacija za izabrano zanimanje
 • Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (kandidati koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu)

 

Ukoliko se prilažu preslike ili prijepisi dokumenata, isti moraju biti ovjereni.

 

Sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 13. travnja 2017. godine, Zdravstveno veleučilište će po službenoj dužnosti pribaviti podatke iz državnih matica u dijelu

 1. izvoda iz matične knjige rođenih,
 1. izvoda iz evidencije državljanstva.

svih prijavljenih kandidata.

 

4.Uspjeh na razredbenom postupku

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku. Uspjeh pojedinog pristupnika u razredbenom postupku izražava se u bodovima. Na osnovi uspjeha ostvarenog u srednjoj školi pristupnik može ostvariti najviše 1000 bodova.

 

Studij sestrinstva

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b). Određuje se na osnovu:

a) ukupno 55%

 • općeg uspjeha u svim razredima srednje škole /I, II, III,IV,V razred/
 • ocjena na završnom ispitu – maturi

b) ukupno 45%

 • ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole /III,IV,V razred/
 • ocjene iz Anatomije i fiziologije

 

 

Studij fizioterapije

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b). Određuje se na osnovu:

a) ukupno 55%

 • općeg uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV,V razred/
 • ocjene na završnom ispitu – maturi

b) ukupno 45%

 • ocjene iz Osnove kineziologije i Kineziterapije u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV razred/
 • ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole /I,II, razred

 

 

Studij medicinsko laboratorijske dijagnostike

Broj bodova na temelju uspjeha iz srednje škole, a sastoji se od dva dijela (a+b). Određuje se na osnovu:

a) ukupno 55%

 • općeg uspjeha u svim razredima srednje škole /I,II,III,IV,V razred/
 • ocjene na završnom ispitu – maturi

b) ukupno 45%

 • ocjene iz predmeta Medicinska biokemija, Mikrobiologija i parazitologija, Laboratorijska hematologija, Imunohematologija i transfuziologija, Citološke i histološke tehnike

 

KRITERIJE ZA SASTAVLJANJE LISTE USPJEŠNOSTI PRI UPISU STUDENATA U PRVU GODINU IZVANREDNIH STUDIJA FIZIOTERAPIJE, SESTRINSTVA I MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE za kandidate koji se ne upisuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta pogledajte ovdje.

 

 1. Upisi

Liste uspješnosti pristupnika bit će objavljene na oglasnoj ploči Zdravstvenog veleučilišta, Mlinarska 38, u Zagrebu, 22. rujna 2022. godine, te na mrežnoj stranici veleučilišta www.zvu.hr.

Žalbeni postupak je 23. rujna 2022. godine od 12.00 do 14.00 sati.

Raspored upisa u prvu godinu biti će objavljen 22. rujna 2022. godine. Upis će se obaviti na osnovu ostvarenog uspjeha na listi uspješnosti.

 

Pristupnici koji steknu pravo upisa na Veleučilište dužni su tijekom studija osigurati radnu odjeću, obuću za pohađanje vježbovne nastave, ispuniti sve propisane zahtjeve koje u danom trenutku propiše nadležno tijelo ili institucija na kojoj se vježbe provode a nastavno na epidemiološku situaciju.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis. Ako u ime pristupnika upis obavlja neka druga osoba, navedena je dužna imati punomoć za zastupanje pristupnika ovjerenu kod javnog bilježnika.

 

 1. Obavijesti

Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u tajništvu Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Mlinarska cesta 38, ili na WEB stranici veleučilišta:  www.zvu.hr.