Koja je procedura odabira teme završnog rada?

 

 1. Student od prvog dana ljetnog semestra (25. veljače 2019.) može u ISVU sustavu kliknuti neku od ponuđenih tema, izabrati temu i mentora.
 2. Studentima su teme dostupne na web stranicama Zdravstvenog veleučilišta te će biti dostupne i u ISVU sustavu
 3. Istu temu ne može u isto vrijeme odabrati dvoje studenata. Uz odabranu temu od strane jednog studenta, drugima stoji oznaka „NE“, što znači da je trenutačno ne mogu birati.
 4. Studenti moraju odabrati temu i mentora, te imati obavljenu prijavu do upisa u apsolventsku godinu. Ako dva studenta kliknu istu temu isti dan, referada rezervira temu studentu koji je prvi odabrao.
 5. Nakon što je označio temu i mentora u sustavu, student se javlja mentoru i ako su obje strane suglasne oko prijave, zajedno ispunjavaju obrazac za prijavu koju student nosi u urudžbeni[1]
 6. Ako nastavnik i student ne postignu dogovor oko prijave teme, student može prijaviti (kliknuti) na drugu temu i drugog mentora, a temu koju je prije odabrao treba odjaviti. Ako se dogodi da student zaboravlja skinuti prijavu s neke teme, referada to može učiniti na zamolbu nastavnika.
 7. Svaki dan u ponoć ažurira se lista tema završnih radova i uvode se promjene (navode nove teme, označuju zauzete).
 8. Student može i unaprijed otići kod mentora, dogovoriti temu i ispuniti obrazac za prijavu, ali ne može predati obrazac u urudžbeni dok ne započne prijava tema u ISVU sustavu.
 9. Cilj ovakvog sustava jest pružiti studentima priliku da uvide koji im se sadržaji nude u ljetnom semestru treće godine studija.
 10. Jedan nastavnik može ponuditi najviše 40 tema. Ako ih već ima u ponudi toliki broj, a želi uvesti novu temu koju je dogovorio sa studentom, traži promjenu jedne od postojećih tema u novu.
 11. Ako nastavnik ima manje od 40 ponuđenih tema, može dodati novu temu. Zahtjev prvo šalje pročelniku katedre na odobrenje, a potom mailom na tema-zavrsni@zvu.hr

*Ako je student već apsolvent, onda prijavljuje temu po starom sustavu (izvan ISVU-a)

 

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA  NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU                 

Student prijavljuje  temu završnog rada na Urudžbeni zapisnik. Kada je tema odobrena i student dobije rješenje, piše rad sukladno dogovoru s mentorom.

Kad je mentor suglasan s napisanim radom, potpisuje 3 primjerka rada. Radove student treba dostaviti svakom članu komisije.

Student obranu završnog rada prijavljuje u Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta. Za prijavu završnog rada potrebno je donijeti:

 • prve dvije stranice završnog rada (na drugoj stranici mora biti potpis mentora, naslov rada mora biti istovjetan naslovu navedenom u Rješenju)
 • indeks sa svim potpisima i upisanim ocjenama (sve ocjene moraju biti upisane i u studomat),
 • ispunjeno i potpisano Dopuštenje za pohranu i javnu objavu završnog rada u repozitoriju
 • rad u Word-u  i  PDF/A inačici PDF-a, na CD-u (na CD je potrebno napisati ime i prezime, JMBAG  studenta i naslov rada)
  • inačica PDF/A se radi na način da se u wordu ide na „Spremi kao“, odabere se PDF, klikne na „Mogućnosti“ i kvačica na „Usklađeno sa standardom PDF/A“ te se potom spremi…
 • i uplatnicu za troškove prijave obrane i štampanje diplome (svrha: Troškovi prijave obrane i štampanja diplome, iznos 850 kn, IBAN: HR6623600001101354739, u poziv na broj odobrenja napišite Vaš 40061-OIB.

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU

Student prijavljuje  temu završnog rada na Urudžbeni zapisnik. Kada je tema odobrena i student dobije rješenje, piše rad sukladno dogovoru s mentorom.

Kad je mentor suglasan s napisanim radom, potpisuje 3 primjerka rada i obrazac za ocjenu završnog rada. Radove i obrasce student treba dostaviti svakom članu komisije.

Student obranu završnog rada prijavljuje u Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta. Za prijavu završnog rada potrebno je donijeti:

 • 3 obrasca za ocjenu završnog rada  potpisana od mentora i članova povjerenstva (naslov rada mora biti istovjetan naslovu navedenom u Rješenju)
 • indeks sa svim potpisima i upisanim ocjenama (sve ocjene moraju biti upisane i u studomat),
 • ispunjeno i potpisano Dopuštenje za pohranu i javnu objavu završnog rada u repozitoriju
 • rad u Word-u  i  PDF/A inačici PDF-a, na CD-u (na CD je potrebno napisati ime i prezime, JMBAG  studenta i naslov rada)
  • inačica PDF/A se radi na način da se u wordu ide na „Spremi kao“, odabere se PDF, klikne na „Mogućnosti“ i kvačica na „Usklađeno sa standardom PDF/A“ te se potom spremi…
 • i uplatnicu za troškove prijave obrane i štampanja diplome (svrha: Troškovi prijave obrane i štampanje diplome, iznos 850 kn, IBAN: HR6623600001101354739, u poziv na broj odobrenja napišite Vaš 40061-OIB.