PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA  NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU                 

Student prijavljuje  temu završnog rada na Urudžbeni zapisnik. Kada je tema odobrena i student dobije rješenje, piše rad sukladno dogovoru s mentorom.

Kad je mentor suglasan s napisanim radom, potpisuje 3 primjerka rada. Radove student treba dostaviti svakom članu komisije.

Student obranu završnog rada prijavljuje u Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta. Za prijavu završnog rada potrebno je donijeti:

  • prve dvije stranice završnog rada (na drugoj stranici mora biti potpis mentora, naslov rada mora biti istovjetan naslovu navedenom u Rješenju)
  • indeks sa svim potpisima i upisanim ocjenama (sve ocjene moraju biti upisane i u studomat),
  • ispunjeno i potpisano Dopuštenje za pohranu i javnu objavu završnog rada u repozitoriju
  • rad u Word-u  i  PDF-u, na cd-u ( na CD je potrebno napisati ime i prezime, JMBAG  studenta i naslov rada) i
  • uplatnicu za troškove prijave obrane i štampanje diplome (svrha: Troškovi prijave obrane i štampanja diplome, iznos 850 kn, IBAN: HR6623600001101354739, u poziv na broj odobrenja napišite Vaš 40061-OIB.

 

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU

Student prijavljuje  temu završnog rada na Urudžbeni zapisnik. Kada je tema odobrena i student dobije rješenje, piše rad sukladno dogovoru s mentorom.

Kad je mentor suglasan s napisanim radom, potpisuje 3 primjerka rada i obrazac za ocjenu završnog rada. Radove i obrasce student treba dostaviti svakom članu komisije.

Student obranu završnog rada prijavljuje u Tajništvu Zdravstvenog veleučilišta. Za prijavu završnog rada potrebno je donijeti:

  • 3 obrasca za ocjenu završnog rada  potpisana od mentora i članova povjerenstva (naslov rada mora biti istovjetan naslovu navedenom u Rješenju)
  • indeks sa svim potpisima i upisanim ocjenama (sve ocjene moraju biti upisane i u studomat),
  • ispunjeno i potpisano Dopuštenje za pohranu i javnu objavu završnog rada u repozitoriju
  • rad u Word-u i  PDF-u, na cd-u ( na CD je potrebno napisati ime i prezime, JMBAG  studenta i naslov rada) i
  • uplatnicu za troškove prijave obrane i štampanja diplome (svrha: Troškovi prijave obrane i štampanje diplome, iznos 850 kn, IBAN: HR6623600001101354739, u poziv na broj odobrenja napišite Vaš 40061-OIB.