Prijava završnog rada od akademske godine 2019./2020.

 • Student od 15. studenoga 2021. godine u sustavu e-Student bira mentora i temu završnog rada
 • Studentima su teme dostupne u sustavu e-Student
 • Svaku temu može odabrati samo jedan student
 • Studenti moraju odabrati temu i mentora, te imati obavljenu prijavu završnog rada do upisa u apsolventsku godinu.
 • Student u dogovoru s mentorom popunjava sva obavezna polja pri prijavi završnog rada.
 • Nakon popunjavanja svih obaveznih polja mentor kroz sustav prihvaća studenta na temi rada.
 • Nakon što je mentor prihvatio studenta, voditelj studija predlaže članove povjerenstva za obranu završnog rada
 • Nakon što student napiše rad, u dogovoru s mentorom učitava završnu verziju rada u PDF-A formatu na pregled.
 • Kad mentor potvrdi završnu verziju rada u sustavu student može prijaviti obranu završnog rada. Prilikom prijave student kroz sustav dobije uputu za plaćanje troškova završetka studija.
 • Po provjeri studentskog dosjea i potvrdi svih studentskih obaveza započinju s procedurom dogovaranja termina obrane završnog rada.

Grafički prikaz hodograma prijave završnog rada pogledajte ovdje.

Upute za prijavu završnog rada putem sustava e-Student pogledajte ovdje.

 

Za studente koji su temu završnog rada odabrali prije 1.10.2019.godine

PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA PREDDIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU

Student prijavljuje temu završnog rada na Urudžbeni zapisnik. Kada je tema odobrena i student dobije rješenje, piše rad sukladno dogovoru s mentorom.

Student obranu završnog rada prijavljuje putem e-mail-a: studentskasluzba@zvu.hr.

U privitak e-mail-a potrebno je priložiti:

 • prve dvije stranice završnog rada(na drugoj stranici mora biti potpis mentora ili mentor pošalje na e-mail studentskasluzba@zvu.hr  da je suglasan sa Vašim radom, (naslov rada mora biti istovjetan naslovu navedenom u Rješenju)
 • indeks (studenta koji nisu u e-Indeks sustavu) sa svim potpisima i upisanim ocjenama (sve ocjene moraju biti upisane i u studomat)

Indeks je moguće dostaviti u preporučenoj pošiljci na adresu Zdravstveno veleučilište, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb ili ga je potrebno osobno donijeti na Veleučilište.

inačica PDF/A se radi na način da se u wordu ide na „Spremi kao“, odabere se PDF, klikne na „Mogućnosti“ i kvačica na „Usklađeno sa standardom PDF/A“ te se potom spremi.

 • uplatnicu za troškove prijave obrane i štampanje diplome (svrha: Troškovi prijave obrane i štampanja diplome, iznos 979,49 kn/130,00 €, IBAN: HR6623600001101354739, model HR69, u poziv na broj odobrenja napišite Vaš 40061-OIB.

Prije prijave obrane provjerite i broj ects-a u studomatu te nedostaje li Vam koja ocjena upisana u indeks ili potpis uz ocjenu.


PRIJAVA OBRANE ZAVRŠNOG RADA NA SPECIJALISTIČKOM DIPLOMSKOM STRUČNOM STUDIJU

Student prijavljuje temu završnog rada na Urudžbeni zapisnik. Kada je tema odobrena i student dobije rješenje, piše rad sukladno dogovoru s mentorom.

Kad je mentor suglasan s napisanim radom,  student treba dostaviti rad i obrazac za ocjenu završnog rada, svakom članu komisije.

Student obranu završnog rada prijavljuje putem e-mail-a: studentskasluzba@zvu.hr

U privitak e-mail-a potrebno je priložiti:

 • obrazac za ocjenu završnog rada  potpisana od mentora i članova povjerenstva (naslov rada mora biti istovjetan naslovu navedenom u Rješenju) ili sva tri člana Povjerenstva šalju mail na studentskasluzba@zvu.hr  , da su suglasni sa radom umjesto obrasca
 • indeks (studenta koji nisu u e-Indeks sustavu) sa svim potpisima i upisanim ocjenama (sve ocjene moraju biti upisane i u studomat)

Indeks je moguće dostaviti u preporučenoj pošiljci na adresu Zdravstveno veleučilište, Mlinarska cesta 38, 10000 Zagreb ili ga je potrebno osobno donijeti na Veleučilište.

inačica PDF/A se radi na način da se u word-u ide na „Spremi kao“, odabere se PDF, klikne na „Mogućnosti“ i kvačica na „Usklađeno sa standardom PDF/A“ te se potom spremi.

 • uplatnicu za troškove prijave obrane i štampanje diplome (svrha: Troškovi prijave obrane i štampanja diplome, iznos 979,49 kn/130,00 €, IBAN: HR6623600001101354739, model HR69, u poziv na broj odobrenja napišite Vaš 40061-OIB.
 • Prije prijave obrane provjerite i broj ects-a u studomatu te nedostaje li Vam koja ocjena upisana u indeks ili potpis uz ocjenu.

 


Molba za odobrenje teme i imenovanje mentora završnog rada

Obrazac za ocjenu završnog rada

Dopuštenje za pohranu i javnu objavu