Teme za dodiplomski studij fizioterapije

Mentor Tema Tema Zauzeta
JANKO BABIĆ Učinak placebo efekta u fizioterapijskoj intervenciji kod lumbalnog sindroma, amputacije uda i rupture prednje ukrižene sveze DA
VITOMIR BOIĆ Odnos zdravstvenih djelatnika prema pacijentima na odjelima fizioterapije DA
Pretpostavke kvalitete rada u fizioterapiji DA
MARIJA BRDAREVIĆ OSNOVNE VREDNOTE VAŽNE ZA PROFESIJU FIZIOTERAPEUTA DA
Uloga fizioterapeuta u poboljšanju kvalitete života kod bolesnika s šećernom bolesti NE
Važnost bioetike u radu fizioterapeuta DA
Osnovne vrednote važne za profesiju fizioterapeuta -interdisciplinarni pristup kroz bioetiku NE
Bioetička edukacija i praksa fizioterapeuta NE
Načelo supsidijarnosti kao kruna načela dobročinstva u zdravstvenoj skrbi NE
Kvaliteta života kod šećerne bolesti NE
MARIJAN CESARIK Fizioterapija u rehabilitaciji osoba oboljelih od Parkinsonove bolesti DA
MARTINA CIPAN Fizioterapijski proces kod bolesnika s spondilolistezom NE
Fizioterapijska procjena lakta NE
Fizioterapijska procjena kuka NE
Fizioterapijska procjena vratne kralježnice NE
Fizioterapijski tretman uz pomoć konja NE
Fizioterapijska procjena lumbalne kralježnice NE
Preventivna fizioterapija lošeg držanja za djecu osnovnih škola od 5 do 8 razreda NE
Fizioterapijska procjena ručnog zgloba NE
Pravilno korištenje pomagala za hod u fizioterapijskom procesu NE
Primjena životinja kao sredstvo za pomoć pri terapiji NE
Fizioterapijska procjena zdjelice NE
Fizioterapijska procjena ramenog obruča NE
Specifični testovi u fizioterapijskoj procjeni kod neuroloških bolesnika NE
Specifični testovi u fizioterapijskoj procjeni kod ortopedskih bolesnika NE
Fizioterapijska procjena kardiorespiratornih bolesnika NE
Fizioterapijski proces kod bolesnika s multiplom sklerozom NE
Fizioterapijski proces kod bolesnika s reumatoidnim artritisom NE
Fizioterapijski proces kod bolesnika s ankilozantnim spondilitisom NE
Fizioterapijski proces kod bolesnika s osteoartitisom koljena NE
Fizioterapijski proces kod bolesnika s osteoartitisom kuka NE
IVANA CRNKOVIĆ Validacija i metrijske karakteristike instrumenta za fizioterapijsku procjenu NE
Utjecaj kliničkog okružja na doživljaj intenziteta stresa kod fizioterapeuta NE
Procjena i unapređenje razine tjelesne aktivnosti NE
Suvremeni pristup u prevenciji i rehabilitaciji dijabetesa i bolesti metabolizma NE
Aktivno starenje: izazovi i mogućnosti NE
Sustav upravljanja kvalitetom u fizikalnoj terapiji NE
Primjena elektrotoplinskih postupaka u fizikalnoj terapiji NE
Preventivna fizioterapija NE
Suvremeni pristup u rehabilitaciji i prevenciji pretilosti NE
E-zdravlje NE
Senzomotorni razvoj djeteta s Down sindromom kroz igru NE
Rehabilitacija u zajednici NE
Respiratorna fizioterapija NE
Europski i svjetski standardi edukacije u fizioterapiji NE
Fizioterapijski pristup i rehabilitacija osoba s intelektualnim poteškoćama NE
Uloga sporta osoba s invaliditetom na kvalitetu života NE
Fizioterapijski pristup i rehabilitacija osoba oboljelih od onkoloških bolesti NE
Alternativni i komplementarni postupci kao mogućnost izbora u fizioterapijskom procesu NE
Palijativna skrb NE
STIPE ĆORLUKA Fizioterapijske intervencije u kanalikularnih sindroma donjeg ekstremiteta NE
Fizioterapijske intervencije kod sindroma prenaprezanja u području šake NE
Rehabilitacija kod prijeloma zamora NE
Fizioterapijske intervencije u kanalikularnih sindroma gornjeg ekstremiteta NE
ANA DEBELJAK DE MARTINI Fizioterapijski proces kod pacijenata sa osteoartritisom kuka DA
Fizioterapijski proces kod sindroma prenaprezanja Ahilove tetive DA
Vježbe istezanja kod pacijenata s ankilozantnim spondilitisom DA
Fizioterapijski proces kod uganuća gležnja NE
Fizioterapijski proces
kod sindroma prenaprezanja hamstringsa
NE
Fizioterapijski proces kod sindroma karpalnog tunela DA
Važnost fizioterapijskih vježbi kod osoba starije životne dobi NE
Fizioterapijski proces kod sindroma prenaprezanja u području stopala DA
Fizioterapijski proces kod smrznutog ramena NE
Fizioterapija u akutnoj fazi nakon prijeloma na donjim ekstremitetima NE
Fizioterapijska procjena i intervencija kod mišićno-koštane problematike u trudnoći NE
Fizioterapijski proces kod degenerativnih promjena na vratnoj kralježnici NE
Fizioterapijski proces nakon prijeloma vrata bedrene kosti NE
Fizioterapijski proces kod oštećenja periferne cirkulacije NE
Fizioterapijski proces nakon luksacije ramena NE
Fizioterapijski proces nakon ugradnje endoproteze zgloba kuka NE
Fizioterapijski proces kod prirođene dislokacije kuka NE
Fizioterapijski proces nakon ugradnje endoproteze zgloba ramena NE
Fizioterapijski proces kod pareze nervusa facialisa perifernog tipa NE
Fizioterapijski proces kod pacijenata sa kifozom DA
VLASTA ĐURANOVIĆ Nove tehnologije u fizioterapijskoj intervenciji djece s neurorazvojnim poteškoćama DA
VESNA FILIPOVIĆ Postoperativna fizioterapija prednjeg križnog ligamenta DA
Fizioterapija pacijenata sa dijagnozom fascitisa DA
Problem sindroma karpalnih kanala kod fizioterapeuta DA
Fizioterapija za pacijente s dijagnozom Fractura radii loco typico DA
GORDANA GROZDEK ČOVČIĆ Odabir fizioterapijskih intervencija u liječenju depresije NE
Fizioterapijska procjena balansa bolesnika nakon moždanog udara NE
Fizioterapijski postupci u rješavanju spastičnosti NE
Kompenzacijske strategije u osoba s neurološkim problemima NE
Noviji pristupi u rehabilitaciji osoba s neurološkim problemima NE
Komplementarni postupci u rješavanju neuroloških problema kod osoba odrasle dobi NE
Posturalna kontrola u osoba s neurološkim problemima NE
Facilitacijske tehnike u fizioterapijskoj intervenciji neuroloških bolesnika NE
Specifičnosti fizioterapijske procjene kod oboljelih od multiple skleroze NE
Tehnike mobilizacije mekih tkiva u rješavanju spastičnosti neuroloških bolesnika NE
Specifičnosti fizioterapijske intervencije kod oboljelih od multiple skleroze NE
Specifičnosti fizioterapijske procjene kod osoba s Parkinsonovom bolesti NE
Specifičnosti fizioterapijske intervencije kod osoba s Parkinsonovom bolesti NE
Specifičnosti fizioterapijske procjene i intervencije nakon perifernih oštećenja NE
Fizioterapija osoba oboljelih od multiple skleroze DA
Utjecaj fizioterapije na kvalitetu života u osoba s hemiparezom NE
Mogućnosti odabira različitih fizioterapijskih intervencija kod osoba s paraparezom NE
Najučestaliji psihički poremećaji današnjice i uloga fizioterapije DA
Fizioterapija kod osoba s amiotrofičnom latelarnom sklerozom NE
Pregled fizioterapijskih intervencija kod osoba s moždanim udarom DA
MARINA HORVAT TIŠLAR Povezanost i utjecaj tjelesne aktivnosti na akademski uspjeh NE
Procjena fleksibilnosti kao parametra zdravstveno tjelesne kondicije NE
Procjena mišićne snage kao parametra zdravstvene tjelesne kondicije NE
Prednosti i prepreke za bavljenje redovitom tjelesnom aktivnosti studenata NE
Tjelesna aktivnost kod osoba oboljelih od ankilozantnog spondilitisa DA
Procjena tjelesne kompozicije kao parametra zdravstvene tjelesne kondicije NE
Razina tjelesne aktivnosti u Hrvatskoj i Europi NE
Uloga tjelesne aktivnosti u kontroli tjelesne težine NE
Procjena valjanosti mjera tjelesne aktivnosti NE
Povećanje tjelesne aktivnosti u kontroli tjelesne težine NE
Primjena mekotkivnih tehnika na povratak zglobne i mišićne funkcije DA
Povezanost tjelesnog fitnesa sa zdravljem i funkcijom NE
Manualna terapija u upravljanju poremećaja ručnog zgloba DA
Terapijske intervencije u cilju prevencije pada kod osoba s ankilozantnim spondilitisom NE
Povećanje tjelesne aktivnosti uz pomoć mobilnih aplikacija NE
Učinak terapisjkih vježbi u kombinaciji s udarnim valom i TENS-om kod kalcificirajućeg tendinitisa m. supraspinatusa NE
Procjena rizičnih čimbenika za nastanak mišićno-koštanih ozljeda na radu fizioterapeuta NE
Učinci manualnih tehnika torakalne kralježnice na smanjenje boli u vratnoj kralježnici NE
Lumbalni bolni sindrom kod studenata fizioterapije DA
Manualna terapija u tretmanu plantarnog fascitisa NE
Terapijske vježbe za povećanje mišićne izdržljivosti na smanjenje boli u lumbalnoj kralježnici NE
Fizioterapijski proces kod sindroma gornjeg torakalnog otvora (Thoracic outlet syndrome) DA
Mjere zdravstvenog ishoda kod oštećenja vratne kralježnice NE
Terapijske vježbe u tretmanu mišićno-koštane boli DA
Mjere zdravstvenog ishoda kod oštećenja slabinske kralježnice NE
Mjere zdravstvenog ishoda kod procjene boli NE
Mjere zdravstvenog ishoda kod oštećenja koljenog zgloba NE
Samoprocjena zdravlja u studentskoj populaciji NE
Terapijske intervencije u cilju prevencije pada kod osoba s osteoartritisom koljenog zgloba DA
Procjena kardiorespiratnornog fitnessa kao parametra zdravstvene tjelesne kondicije NE
ALAN IVKOVIĆ Rehabilitacijski postupci nakon ugradnje totalne endoproteze kuka DA
Fizioterapijski proces nakon rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta kod sportaša DA
LUKRECIJA JAKUŠ Terapijske vježbe u cilju unapređenja senzomotoričke funkcije NE
Terapijske vježbe za unapređenje kardiorespiratorne funkcije kod djece s juvenilnim idiopatskim reumatoidnim artritisom DA
Principi primjene terapijske vježbe u liječenju sarkopenije NE
Primjena modela motoričkog učenja u terapiji poremećaja stabilnosti lumbalne kralježnice DA
Procjena ishoda fizioterapijske intervencije kod križobolje NE
Procjena ukupne razine funkcioniranja osoba s poremećajem stabilnosti i koordinacije u gležnju DA
Procjena ishoda fizioterapijske intervencije kod reumatoidnog artritisa NE
Procjena ishoda fizioterapijske intervencije kod ankilozantnog spondilitisa DA
Upotrebe mobilnih aplikacija u fizioterapijskoj procjeni NE
Procjena mišićne funkcije i evaluacija terapijskih postupaka NE
Terapijske vježbe za unaprijeđenje funkcije mišića dubokih fleksora vrata NE
Primjena terapijske vježbe u liječenju sindroma piriformnog mišića DA
Procjena ishoda fizioterapijske intervencije kod psorijatičnog artritisa NE
Procjena ishoda fizioterapijske intervencije kod fibromijalgije NE
Primjena tehnika mobilizacije perifernog živčanog sustava gornjeg ekstremiteta DA
Procjena ishoda fizioterapijske intervencije kod adhezivnog kapsulitisa NE
Fizioterapijske intervencije u cilju smanjenja boli i unapređenja pokretljivosti kod adhezivnog kapsulitisa DA
Pravila kliničkog predviđanja u primjeni tehnika mobilizacije i manipulacije zglobova lumbalne kralježnice NE
Pravila kliničkog predviđanja za primjenu tehnika mobilizacije i manipulacije zglobova vratne kralježnice DA
Pravila kliničkog predviđanja za primjenu terapijskih vježbi NE
Principi primjene terapijskih vježbi ekscentrične kontrakcije u liječenju tendinopatija NE
Indikatori kvalitete fizioterapijske skrbi upalnih reumatskih bolesti NE
Terapijske vježbe u postoperativnoj rehabilitaciji pacijenta s endoprotezom zgloba kuka DA
Terapijske vježbe u cilju povećanja stabilnosti i koordinacije pokreta koljena DA
Indikatori kvalitete fizioterapijske skrbi u tretmanu boli u lumbalnoj kralježnici NE
Indikatori kvalitete fizioterapijske skrbi u tretmanu boli u cervikalnoj kralježnici NE
Analiza hoda osoba s osteoartritisom kuka NE
Indikatori kvalitete fizioterapijske skrbi kod osteoartritisa kuka i koljena NE
Metode procjene funkcionalnog statusa osobe s osteoartritisom kuka NE
Metode procjene funkcionalnog statusa osobe s osteoartritisom koljena NE
IVAN JURAK Najčešće ozljede u Malonogometnom klubu Bjelovar i plan prevencije DA
Specifične ozljede u ženskoj košarci te fizioterapijski postupci prevencije i rehabilitacija DA
Fizioterapijski postupci prevencije i rehabilitacije ozljeda u rukometu DA
Učestalost i prevencija najčešćih ozljeda u hrvatskoj profesionlanoj ženskoj košarci u sezoni 2016/2017 DA
Prevencija i rehabilitacija sportskih ozljeda u tenisu DA
Vježbe propriocepcije u prevenciji ozljeda u sportu DA
Fizioterapijska intervencija nakon natkoljene amputacije DA
Učestalost ozljeda kod rukometašica “ŽRK Zaprešić” i fizioterapijski postupci DA
Fizioterapija nakon potpune rupture rotatorne manšete DA
Ligamentarne ozljede koljena u košarci – mehanizam nastanka, prevencija i rehabilitacija DA
Uzroci i prevencija specifičnih ozljeda u bodybuildingu DA
Vježbe propriocepcije donjih ekstremiteta u cilju prevencije ozljeda DA
Fizioterapijska intervencija nakon rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta NE
IVANA JURČIĆ ČULINA Preventivni programi u stomatologiji NE
Edukacija stanovništva sa svrhom poboljšanja oralnog zdravlja NE
Prevencija zaraznih bolesti u ordinaciji dentalne medicine NE
Higijena zubi u dječjoj dobi NE
Parodontitis NE
KEP INDEKS NE
Fluoridacija kao metoda prevencije karijesa NE
Mehanizam nastanka karijesa NE
KSEROSTOMIJA NE
TRAUMA U STOMATOLOGIJI NE
ORALNI KARCINOMI NE
LEUKOPLAKIJA I OSTALE PREKANCEROZE NE
NATAŠA KALEBOTA Medicinska gimnastika u ankilozantnom spondilitisu NE
Fizikalna terapija u osoba s multiplom sklerozom NE
Fizikalna terapija u osoba s moždanim udarom NE
Medicinska gimnastika u sindromu sraza ramena NE
Rehabilitacija nakon ugradnje totalne endoproteze kuka NE
Fizikalna terapija u liječenju limfedema NE
Medicinska gimnastika u liječenju bolnih sindroma vratne i slabinske kralješnice NE
Evaluacija i postizanje funkcionalne samostalnosti osoba s tjelesnim oštećenjem NE
Primjena instrumenata mjerenja funkcionalne sposobnosti u rehabilitaciji NE
DALIBOR KISELJAK Fizioterapija donjeg ukriženog sindroma – biomehanički i neuromuskularni pristup DA
Posturalna korekcija ramenog obruča primjenom Kinesio Taping metode NE
Fizioterapijski postupci u rehabilitaciji patelarne tendinopatije DA
Kinesio Taping metoda u prevenciji i rehabilitaciji najčešćih ozljeda gležnja u odbojci NE
Terapijske mogućnosti djelovanja na fascije NE
Vježbe propriocepcije u prevenciji ozljeda u sportu DA
Fizioterapijski postupci prevencije i rehabilitacije lumbalnog bolnog sindroma kod sportaša NE
Fizioterapija lateralnog epikondilitisa DA
Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija u rješavanju boli kod kritičnog pokreta lumbalne kralježnice NE
Fizioterapija u rehabilitaciji ramenog obruča nakon mastektomije NE
Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija u rehabilitaciji sindroma subakromijalnog sraza NE
Kinesio taping metoda u rehabilitaciji specifičnih ozljeda u košarci DA
Analiza indeksa zamora prednje i stražnje lože natkoljenice nedominantne noge kod profesionalnih nogometaša NE
Kinesio Taping metoda u prevenciji i rehabilitaciji najčešćih ozljeda gležnja u košarci NE
Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija – principi i tehnike NE
Fizioterapijski postupci u rehabilitaciji specifičnih ozljeda koljena u nogometu DA
Fizioterapija u prevenciji i rehabilitaciji najčešćih ozljeda u košarci NE
Fizioterapijski postupci u prevenciji i rehabilitaciji najčešćih ozljeda u odbojci NE
Posturalna korekcija ramenog obruča primjenom Kinesio Taping metode DA
Učinci primjene terapije udarnim valom na plantarni fascitis i petni trn NE
PROPRIOCEPTIVNA NEUROMUSKULARNA FACILITACIJA U REHABILITACIJI RAMENOG OBRUČA DA
Fizioterapija sindroma prenaprezanja u koljenu NE
Fizioterapija iliotibijalnog sindroma DA
Fizioterapija sindroma prenaprezanja u koljenu NE
Fizioterapija sindroma prenaprezanja u koljenu NE
Uloga bandaže i kinesio tapinga u fizioterapiji ozljeda skočnog zgloba DA
Fizioterapija plantarnog fascitisa DA
Fizioterapija specifičnih ozljeda koljena u nogometu NE
Utjecaj primjene Kinesio Taping metode na menstrualne bolove DA
IVNA KOCIJAN Stvaranje mokraće u bubrezima i najvažniji poremećaji bubrežne funkcije NE
FIZIOLOGIJA LAKTACIJE NE
PROPRIOCEPTORI I NJIHOVE FUNKCIJE NE
Spolovi u sportu:fiziološke razlike sportašica i sportaša NE
Fiziologija poroda NE
Fiziologija njuha i okusa NE
Uloga vježbanja u regulaciji guk kod oboljelih od dijabetesa NE
Hormoni nadbubrežne žlijezde NE
Fiziološke promjene u trudnoći NE
Genetika mišićnih vlakana i sportske performanse NE
Fiziologija kontrakcije glatkih mišića NE
ESTROGENI I ANDROGENI U FIZIOLOGIJI KOSTI NE
Fiziološki mehanizmi regulacije homeostaze NE
Utjecaj vježbanja na imunosni sustav NE
Tjelesne osjeti NE
Neurotransmitorski sustavi mozga NE
Tjelesne tekućine:volumen,sastav i promjene NE
FUNKCIJA I ZNAČAJ SMEĐEG MASNOG TKIVA NE
Spolne razlike u funkcijama živčanog sustava NE
Skeletni mišić:tipovi vlakana i njihova genetska osnova NE
Uloga i poremećaji hormona štitnjače NE
Fiziološke promjene tijekom mršavljenja NE
Nociceptori i fiziologija boli NE
Acidobazna regulacija i poremećaji acidobazne ravnoteže NE
MIRNA KOSTOVIĆ SRZENTIĆ Psihološke potrebe djece s malignim oboljenjima i fizioterapijski pristup NE
Razvoj prijevremeno rođene djece DA
Uloga igre u fizioterapijskoj intervenciji s djecom DA
ANA KOVŠCA JANJATOVIĆ Fiziologija krvi NE
Fiziologija disanja NE
Cirkulacija i krvni tlak NE
Imunost NE
Preosjetljivost, autoimunost i imunodeficijencija NE
Funkcije bubrega u homeostazi NE
Fiziologija probave NE
Reproduktivni sustav čovjeka NE
Fiziologija stanice NE
Genetički kod i mutacija DNA NE
ORGANIZACIJA STANICE I POREMEĆAJI FUNKCIJE NE
Mehanizam mišićne kontrakcije NE
Građa i funkcija mišića NE
Poremećaji mišićne funkcije NE
Fiziologija srca NE
GORAN KRSTAČIĆ Hipertrofijska kardiomiopatija DA
Rehabilitacija nakon moždanog udara NE
ANTONIJA KRSTAČIĆ Polineuropatije NE
Sindrom karpalnog kanala NE
Rehabilitacija bolesnika kod akutne i kronične križobolje NE
DAMIR LUČANIN Fizioterapija i stres DA
Motivacijski i komunikacijski aspekti upotrebe M-health tehnologija u fizioterapiji DA
ZDRAVKO MAČEK Tretman spastičnosti kod odraslih osoba s oštećenjem CNS DA
Fizioterapija u ranoj fazi nakon oštećenja mozga NE
Fizioterapijski tretman spastičnog stopala kod osoba s hemiparezom – prikaz slučaja NE
Zadovoljstvo pacijenta samostalnim vježbanjem kod kuće nakon završene stacionarne rehabilitacije kod pacijenta s moždanim udarom NE
Edukacija pacijenta s moždanim udarom za samostalno vježbanje NE
Fizioterapijski tretman kroničnog regionalnog bolnog sindroma kod pacijenta nakon moždanog udara NE
Fizioterapijski pristup u tretmanu pacijenta s neglectom NE
Fizioterapijska procjena i tretman hoda kod pacijenta s hemiparezom NE
Trening snage i izdržljivosti kod pacijenata u kroničnoj fazi oporavka od moždanog udara NE
DAMIR MATOKOVIĆ Razvojni poremećaj zgloba kuka kod novorođenčadi DA
Fizioterapijski postupci kod prijeloma palčane kosti na tipičnom mjestu NE
Fizioterapijski postupci kod ankilozantnog spondilitisa NE
Fizioterapijski postupci kod bolesnika s bolovima u području petne kosti NE
Stres prijelomi u području stopala NE
Prijelom vrata bedrene kosti DA
IVAN MILAS Fizioterapijski postupci nakon kirurškog liječenja malignog melanoma DA
Fizioterapijski postupci kod rekonstrukcijskih zahvata na dojci DA
Fizioterapijski postupci nakon rekonstrukcije dojke silikonskim implantatima DA
Fizioterapijski postupci nakon učinjene rekonstrukcije u bolesnica s rakom dojke NE
OLIVERA PETRAK Samoprocjena zdravlja sportaša i nesportaša NE
Demografske promjene u Republici Hrvatskoj NE
Demografske promjene i skrb o starima NE
Različiti oblici skrbi o starima NE
Usporedba kvalitete života starijih osoba u vlastitom domu i u institucijama NE
Socijalne promjene u starosti NE
Zadovoljstvo bolesnika fizikalnom terapijom u kući DA
Analiza prezentiranja starijih osoba u medijskim sadržajima NE
Važnost socijalne podrške u starijoj dobi DA
Specifičnosti u komunikaciji s tugujućim osobama NE
Emocionalni napor zdravstvenih djelatnika NE
Analiza korištenih statističkih postupaka u fizioterapijskim istraživanjima u Hrvatskoj NE
Usporedba strategija suočavanja s bolešću i dobrobiti pacijenta NE
Različiti načini suočavanja s boli kod sportaša NE
Važnost razumijevanja mjernih skala u fizioterapiji NE
Metrijske karakteristike nekih učestalih fizioterapijskih mjerenja NE
Zadovoljstvo životom i kvaliteta života starijih osoba trajno smješetenih u institiuciju NE
Strategije suočavanja bolesnika oboljelih od multiple skleroze NE
Znanje i stavovi studenata zdravstvenih studija o doniranju organa DA
Vrste nacrta u fizioterapijskim istraživanjima NE
Fantomska bol – karakteristike, uzroci i tretman DA
MARINA POLIĆ VIŽINTIN Kretanje raka debelog crijeva u Gradu Zagrebu u zadnjem desetljeću NE
Starenje stanovništva i utjecaj na korištenje zdravstvene zaštite NE
Lokomotorne bolesti – bolesti modernog doba NE
Važnost ozljeda kao jednog od vodećih javnozdravstvenih problema NE
Tjelesna aktivnost – protektivni čimbenik u očuvanju zdravlja NE
Mentalno zdravlje kao javnozdravstveni izazov NE
Čimbenici rizika i njihova raspodjela u stanovništvu Grada Zagreba NE
Javnozdravstveni značaj pobola smrtnosti od kroničnih nezaraznih bolesti NE
Javnozdravstveno značenje planiranja obitelji – legalno inducirani pobačaji u Republici Hrvatskoj NE
Rak dojke kao javnozdravstveni problem u Gradu Zagrebu NE
Ocjena zdravstvenog stanja stanovništva Grada Zagreba NE
JASMINKA POTOČNJAK Specifičnosti ozljeđivanja i rehabilitacije gornjeg i donjeg nožnog zgloba u nogometu NE
Specifične ozljede i bolna stanja kod stolnotenisača DA
ZRINKA PUKLJAK IRIČANIN Uloga osobina ličnosti u nastanku i tijeku koronarnih bolesti NE
Strah od pada kod pacijenata starije životne dobi DA
Uloga interneta u prikupljanju informacija o zdravlju NE
Strah od boli DA
Strah od boli NE
Uloga psiholoških čimbenika u slijeđenju savjeta i uputa kod pacijenata s dijabetesom NE
Učinak terapijskih životinja na prilagodbu na hospitalizaciju NE
Zdravstvena anksioznost kod djece NE
Percepcija boli kod djece NE
Psihološki aspekti križobolje NE
Prepreke slijeđenju savjeta i uputa u fizioterapiji NE
Mjerenje boli kod novorođenčadi DA
Psihološka obilježja braće i sestara kronično bolesne djece NE
Primjena tehnika usredotočene svjesnosti (mindfulnessa) u smanjenju stresa i boli kod pacijenata NE
Stres roditelja kronično bolesne djece NE
Stres roditelja djece smještene u Jedinicama za intenzivno liječenje novorođenčadi NE
Uloga interneta u prikupljanju informacija o zdravlju DA
Primjena tehnika relaksacije u skrbi za pacijente NE
Uloga pozitivne psihologije u radu fizioterapeuta NE
ALEKSANDAR RACZ Promjene u incidenciji i prevalenciji odabranih kroničnih nezaraznih bolesti u RH u 21. stoljeću NE
Promjene u incidenciji i prevalenciji odabranih zaraznih bolesti u RH u 21. stoljeću NE
Preventivni javnozdravstveni programi u Republici Hrvatskoj NE
Kritička analiza uspjeha Milenijskih razvojnih ciljeva prema izabranim indikatorima NE
Pregled i analiza utvrđenih bolesti ili stanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – djelatnost opće medicine u Hrvatskoj u 2015. godini DA
Uvjerenje i stavovi zdravstvenih radnika o učinkovitosti komplementarne medicine NE
Povijesni pregled velikih epidemija zaraznih bolesti NE
Značaj tuberkuloze u Republici Hrvatskoj u 21. stoljeću NE
OZREN RAĐENOVIĆ Specifične ozljede u nogometu te fizioterapijski postupci prevencije i rehabilitacije DA
Specifične ozljede u rukometu te fizioterapeutski postupci i prevencije i rehabilitacije DA
Specifične ozljede u rukometu te fizioterapijski postupci prevencije i rehabilitacije DA
Uloga fizioterapeuta u tenisu DA
MELITA RUKAVINA Stres i tjelesno zdravlje DA
Kvaliteta života osoba oboljelih od fibromijalgije DA
SNJEŽANA SCHUSTER TEPARIJSKE VJEŽBE U TRUDNOĆI – KRIŽOBOLJA I ZDJELIČNA BOL NE
Joga u preventivnoj fizioterapiji DA
TEPARIJSKE VJEŽBE KOD PATOLOŠKE DIJASTAZE M. RECTUS ABDOMINIUS-a – pregled istraživanja NE
Vježbe relaksacije u trudnoći DA
PREVENCIJA URINARNE INKONTINENCIJE FIZIOTERAPEUTSKOM INTERVENCIJOM NE
Yoga u preventivnoj fizioterapiji NE
Fizioterapijska intervencija u trudnoći DA
FIZIOTERAPIJSKA INTERVENCIJA U POPULACIJI ŽENA U SPORTU NE
Fizioterapijski pristup u pripremi trudnica za porod – položaji za rađanje DA
Fizioterapijski pristup križobolji u trudnoći DA
UROGENITALNA DISFUNKCIJA I ŽENE U SPORTU NE
Fizioterapijska procjena i intervencija kod urinarne inkontinencije DA
TERAPIJSKE VJEŽBE I DOJENJE NE
UROGENITALNA DISFUNKCIJA NAKON POROĐAJA – FIZIOTERAPIJSKI PRISTUP NE
ULOGA FIZIOTERAPIJE U PRIPREMI TRUDNICA ZA POROĐAJ – INTERDICIPLINARNI PRISTUP NE
VAGINALNI POROĐAJ – FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA I INTERVENCIJA NE
POROĐAJ CARSKIM REZOM – FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA I INTERVENCIJA NE
Usporedba terapijskog vježbanja kod uredne i patološke trudnoće DA
Aerobni trening u trudnoći DA
SEKSUALNA DISFUNKCIJA – FIZIOTERAPIJSKI PRISTUP NE
ZDJELIČNA BOL U TRUDNOĆI – FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA I INTERVENCIJA NE
POVIJEST FIZIOTERAPIJE – RAZVOJ FIZOTERAPIJSKE PROFESIJE NE
DIREKTNI PRISTUP U FIZIOTERAPIJI NE
FIZIOTERAPIJSKI PRISTUP – POSLIJE POROĐAJNA PROBLEMATIKA NE
TERMINOLOGIJA U FIZIOTERAPIJI – SUVREMENE SMJERNICE NE
SINDROM KARPALNOG KANALA U TRUDNOĆI – FIZIOTERAPIJSKA PROCJENA I INTERVENCIJA NE
SUZANA SKOČILIĆ KOTNIK Vojta terapija u habilitaciji djece s cerebralnom paralizom DA
Terapija urođenog pes equinovarusa trodimenzionalnom manualnom terapijom stopala DA
Vojta terapija djece sa spastičnim bilateralnim tipom CP-a DA
JELENA ŠPIONJAK Rana fizioterapijska intervencija djece s neurorizikom DA
Holistički pristup u radu s djecom s višestrukim teškoćama u razvoju NE
Fizioterapija djece s diskinetskim tipom cerebralne paralize DA
Tjelesna aktivnost djece s cerebralnom paralizom DA
Primjena osteopatskog pristupa kao komplementarne metode kod djece s višestrukim teškoćama u razvoju NE
Fizioterapija djece sa spastičnim unilateralnim tipom cerebralne paralize – prikaz slučaja DA
Primjena osteopatskog pristupa kao komplementarne metode kod nedonoščadi NE
Fizioterapija djece s parezom brahijalnog pleksusa DA
Fizioterapija kod prijevremeno rođene djece DA
Razvoj posturalne kontrole kod djece tipičnog razvoja NE
Razvoj posturalne kontrole kod djece s oštećenjem vida NE
Razvoj posturalne kontrole kod djece s oštećenjem vida DA
Razvoj posturalne kontrole kod djece s cerebralnom paralizom NE
Razvoj posturalne kontrole kod djece s višestrukim teškoćama u razvoju NE
Primjena klasifikacijskih sustava za opisivanje funkcionalnog statusa djece s cerebralnom paralizom NE
Primjena MACS sustava klasifikacije kod djece s cerebralnom paralizom NE
Primjena GMFCS sustava klasifikacije kod djece s cerebralnom paralizom NE
Primjena procjene grubih motoričkih funkcija (GMFM 66) kod djece s cerebralnom paralizom NE
Interdisciplinarni timski rad kod djece s višestrukim teškoćama u razvoju NE
Transdisciplinarni timski rad kod djece s cerebralnom paralizom NE
Interdisciplinarni timski rad kod djece s cerebralnom paralizom NE
Robotske tehnologije u fizioterapiji djece s neurorazvojnim teškoćama NE
Transdisciplinarni timski rad kod djece s višestrukim teškoćama u razvoju NE
MIRJANA TELEBUH Problemi posturalne stabilnosti osoba nakon moždanog udara NE
Procjena zadovoljstva fizioterapeuta timskim radom NE
Fizioterapijski tretman nemotornih problema osoba nakon moždanog udara NE
Fizioterapija i Alzheimerova bolest DA
Hidroterapijske procedure u tretmanu neurološkog bolesnika NE
Zadovoljstvo neuroloških bolesnika fizioterapijom u kućnim uvjetima NE
Pozicioniranje neurokirurškog bolesnika u ranoj fazi oporavka NE
Važnost rekreativnih i sportskih aktivnosti neuroloških bolesnika NE
Prednosti i nedostaci korištenja pomagala za hod kod neuroloških bolesnika NE
Oro-facijalna fizioterapija i hranjenje neurološkog bolesnika NE
Robotika u rehabilitaciji moždanog udara DA
Zadovoljstvo neuroloških bolesnika ambulantnom fizioterapijom NE
Fizioterapija u rehabilitaciji osoba nakon moždanog udara DA
Specifičnosti fizioterapije kod neuromuskularnih bolesti DA
Komplementarni fizioterapijski pristupi kod osoba s Parkinsonovom bolesti NE
Rehabilitacijski i fizioterapijski pristupi kod osoba nakon moždanog udara DA
Procjena i dokumentiranje kvalitete života osoba s neuromišićnim oboljenjima NE
Stavovi okoline o problemu osoba s cerebralnom paralizom DA
Učinkovitost Bobath tretmana kod osoba sa spinalnom ozljedom NE
Povezanost sportske rekreacije i sporta s kvalitetom života osoba sa spinalnom ozljedom NE
Komplementarni fizioterapijski pristupi osoba nakon moždanog udara NE
Dokumentiranje kvalitete života osoba sa spinalnom ozljedom NE
Usporedba fizioterapijskih pristupa kod osoba s moždanim udarom DA
Fizioterapijska procjena funkcionalnih sposobnosti osoba nakon moždanog udara NE
Fizioterapijska edukacija članova tima u tretmanu neurološkog bolesnika NE
Učinkovitost Bobath tretmana kod problema hoda osoba nakon moždanog udara NE
Važnost tjelesne aktivnosti, rekreacije i sporta u starijoj životnoj dobi NE
Uloga fizioterapeuta kao asistenta kod predškolskog djeteta sa spastičnim tipom cerebralne paralize DA
Primjena pomagala za hod kod osoba nakon moždanog udara DA
IVAN UGARKOVIĆ Fizioterapijski postupci kod pacijenta sa transfemoralnom amputacijom – prikaz slučaja DA
JOSIP VINCELJ Procjena rezultata prve faze rehabilitacije nakon kardiokirurškog zahvata DA
Uloga fizioterapeuta u provođenju fizioterapijskih postupaka nakon operacije srca DA
LJILJANA VRCIĆ KISELJAK Fizioterapija u rehabilitaciji nadomjesnog govora nakon laringektomije NE
Fizioterapeut u onkološkom liječenju i rehabilitaciji NE
Fizioterapijski postupci u otklanjanju mogućih posljedica operativnog liječenja tumora NE
Uloga udruga i volontera u rehabilitaciji liječenih od tumorskih bolesti NE
Fizioterapija u liječenju limfedema DA
Fizioterapijski postupci u kasnoj fazi rehabilitacije nakon operativnog liječenja tumora dojke/rehabilitacija seqvella DA
Fizioterapijski postupci u rehabilitaciji operiranih od tumora larinxa DA
Protetska i ortotska pomagala u rehabilitaciji liječenih od tumorskih bolesti NE
Fizioterapeut u onkološkom timu NE
Fizioterapija u rehabilitaciji posturalnih problema nakon operativnog liječenja tumora dojke NE
Fizioterapija u rehabilitaciji limfnog edema ruke/noge NE
Fizioterapeut kao član palijativnog tima NE
Fizioterapijski postupci nakon operativnog liječenja tumora dojke DA
Fizioterapijski postupci u rehabilitaciji kasnih posljedica liječenja tumora dojke NE
Fizioterapeut u onkološkom liječenju i rehabilitaciji DA
Fizioterapijska procjena u rehabilitaciji onkoloških bolesnika NE
Fizioterapijski postupci u rehabilitaciji ramena nakon operativnog liječenja tumora dojke NE
Uloga fizioterapije u postizanju kvalitete života onkoloških bolesnika NE
Fizioterapijska procjena prije operativnog liječenja kod tumorskih bolesti NE
Rehabilitacija operiranih zbog tumora debelog crijeva NE
Uloga mišićnog dna zdjelice u rehabilitaciji operiranih zbog tumora debelog crijeva NE
Rehabilitacija operiranih zbog ginekoloških tumora NE
Fizioterapijski postupci nakon operativnog liječenja tumora dojke DA
Fizioterapija u liječenju tumora kod djece DA
Uloga mišićnog dna zdjelice u rehabilitaciji operiranih zbog ginekoloških tumora NE
Utjecaj boli na tjelesnu aktivnost osoba oboljelih od tumorskih bolesti DA
Fizioterapija u rehabilitaciji operiranih zbog ginekoloških tumora NE
Problemi s posturom nakon operativnog liječenja ginekoloških tumora NE
Fizioterapija u operativnom liječenju tumora dojke DA
Fizioterapijski postupci u rehabilitaciji operiranih zbog tumora larinxa NE
Uloga fizioterapije u postizanju kvalitete života onkoloških bolesnika DA

Teme za diplomski studij fizioterapije

Mentor Tema Tema Zauzeta
MARIJA BRDAREVIĆ Osnovne vrednote važne za profesiju fizioterapeuta -interdisciplinarni pristup kroz bioetiku NE
Načelo supsidijarnosti kao kruna načela dobročinstva u zdravstvenoj skrbi NE
Kvaliteta života kod šećerne bolesti NE
IVANA CRNKOVIĆ E-zdravlje NE
Rehabilitacija u zajednici NE
Unapređenje i razvoj kompetencija fizioterapeuta u okviru visoko obrazovnog sustava NE
Europski i svjetski standardi edukacije u fizioterapiji NE
Fizioterapijski pristup i rehabilitacija osoba s intelektualnim poteškoćama NE
Uloga sporta osoba s invaliditetom na kvalitetu života NE
Fizioterapijski pristup i rehabilitacija osoba oboljelih od onkoloških bolesti NE
Alternativni i komplementarni postupci kao mogućnost izbora u fizioterapijskom procesu NE
Palijativna skrb NE
Validacija i metrijske karakteristike instrumenta za fizioterapijsku procjenu NE
Utjecaj kliničkog okružja na doživljaj intenziteta stresa kod fizioterapeuta NE
Procjena i unapređenje razine tjelesne aktivnosti NE
Suvremeni pristup u prevenciji i rehabilitaciji dijabetesa i bolesti metabolizma NE
Aktivno starenje: izazovi i mogućnosti NE
Sustav upravljanja kvalitetom u fizikalnoj terapiji NE
Primjena elektrotoplinskih postupaka u fizikalnoj terapiji NE
Preventivna fizioterapija NE
Suvremeni pristup u rehabilitaciji i prevenciji pretilosti NE
STIPE ĆORLUKA Fizioterapijske mogućnosti u očuvanju sagitalnog balansa kod degenerativnih deformiteta kralježnice NE
GORDANA GROZDEK ČOVČIĆ Utjecaj fizioterapije na kvalitetu života u osoba s hemiparezom NE
Učinci neurofacilitacijskog programa na kvalitetu života u osoba oboljelih od multiple skleroze – prikaz slučaja NE
Učinci neurofacilitacijskog programa na kvalitetu života u osoba s preboljelim moždanim udarom NE
Posturalna kontrola u osoba s neurološkim problemima NE
Facilitacijske tehnike u fizioterapijskoj intervenciji neuroloških bolesnika NE
Tehnike mobilizacije mekih tkiva u rješavanju spastičnosti neuroloških bolesnika NE
Zadovoljstvo neuroloških bolesnika sa fizioterapijom u rehabilitacijskim centrima NE
LUKRECIJA JAKUŠ Indikatori kvalitete fizioterapijske skrbi upalnih reumatskih bolesti NE
Indikatori kvalitete fizioterapijske skrbi u tretmanu boli u lumbalnoj kralježnici NE
Indikatori kvalitete fizioterapijske skrbi u tretmanu boli u cervikalnoj kralježnici NE
Indikatori kvalitete fizioterapijske skrbi kod osteoartritisa kuka i koljena NE
NATAŠA KALEBOTA Medicinska gimnastika u ankilozantnom spondilitisu NE
Fizikalna terapija u osoba s multiplom sklerozom NE
Fizikalna terapija u osoba s moždanim udarom NE
Medicinska gimnastika u sindromu sraza ramena NE
Rehabilitacija nakon ugradnje totalne endoproteze kuka NE
Fizikalna terapija u liječenju limfedema NE
Medicinska gimnastika u liječenju bolnih sindroma vratne i slabinske kralješnice NE
Evaluacija i postizanje funkcionalne samostalnosti osoba s tjelesnim oštećenjem NE
Primjena instrumenata mjerenja funkcionalne sposobnosti u rehabilitaciji NE
DALIBOR KISELJAK Učinci primjene terapije udarnim valom kod kalcificirajućeg tendinitisa m. supraspinatusa NE
Utjecaj primjene Kinesio Taping metode na menstrualnu bol NE
Fizioterapijska procjena djelovanja Kinesio Taping metode na posturalnu adaptaciju zdjelice i kuka NE
ZDRAVKO MAČEK Zadovoljstvo pacijenta s moždanim udarom uključenošću u društvo NE
Fizioterapijski tretman hemiparetičnog ramena kod pacijenta nakon moždanog udara – prikaz slučaja NE
Zadovoljstvo pacijenta neurofizijoterapijom NE
Učinci fizioterapijskog programa vježbanja na poboljšanje motoričkih funkcija kod starijih ljudi NE
Učinci programa vježbi vlastitog treninga na oporavak funkcionalne aktivnosti hemiparetične ruke NE
Učinci programa vježbi vlastitog treninga na oporavak aktivnosti hoda kod pacijenta s hemiparezom NE
Učinci grupnog vježbanja na oporavak pacijenta nakon moždanog udara NE
Učinci grupnog vježbanja na smanjenje depresivnosti kod pacijenata s moždanim udarom NE
IVAN MARKOTIĆ REORGANIZACIJA I RACIONALIZACIJA NEMEDICINSKIH DJELATNOSTI KLINIČKE BOLNICE SVETI DUH NE
OLIVERA PETRAK Različiti načini suočavanja s boli kod sportaša NE
Strategije suočavanja bolesnika oboljelih od multiple skleroze NE
Samoprocjena zdravlja sportaša i nesportaša NE
Usporedba kvalitete života starijih osoba u vlastitom domu i u institucijama NE
Emocionalni napor zdravstvenih djelatnika NE
Analiza korištenih statističkih postupaka u fizioterapijskim istraživanjima u Hrvatskoj NE
Usporedba strategija suočavanja s bolešću i dobrobiti pacijenta NE
MARINA POLIĆ VIŽINTIN Ocjena zdravstvenog stanja stanovništva Grada Zagreba NE
Lokomotorne bolesti – bolesti modernog doba NE
Tjelesna aktivnost – protektivni čimbenik u očuvanju zdravlja NE
Mentalno zdravlje kao javnozdravstveni izazov NE
Čimbenici rizika i njihova raspodjela u stanovništvu Grada Zagreba NE
Javnozdravstveni značaj pobola smrtnosti od kroničnih nezaraznih bolesti NE
Javnozdravstveno značenje planiranja obitelji – legalno inducirani pobačaji u Republici Hrvatskoj NE
Unapređenje zdravlja u različitim populacijskim skupinama: specifičnost i učinkovitost NE
ALEKSANDAR RACZ Uvjerenje i stavovi zdravstvenih radnika o učinkovitosti komplementarne medicine NE
SNJEŽANA SCHUSTER ISTRAŽIVANJA U FIZIOTERAPIJI – TEORIJA I PRAKSA ZASNOVANA NA DOKAZIMA NE
DIREKTNI PRISTUP U FIZIOTERAPIJI NE
MOBILNOST I MIGRACIJE – FIZIOTERAPEUTSKA AKTIVNOST NE
TERMINOLOGIJA U FIZIOTERAPIJI – SUVREMENE SMJERNICE NE
SMJERNICE U VISOKOM OBRAZOVANJU FIZIOTERAPEUTA I TRŽIŠTE RADA NE
JELENA ŠPIONJAK Utjecaj kontinuiranog provođenja neurorazvojne terapije, terapije senzorne integracije i tehnika osteopatije kod djeteta s dijagnozom ataxia teleangiectasia NE
MIRJANA TELEBUH Učinkovitost Bobath tretmana kod problema hoda osoba nakon moždanog udara NE
Zadovoljstvo neuroloških bolesnika ambulantnom fizioterapijom NE
Učinkovitost Bobath tretmana kod osoba sa spinalnom ozljedom NE
Povezanost sportske rekreacije i sporta s kvalitetom života osoba sa spinalnom ozljedom NE
Dokumentiranje kvalitete života osoba sa spinalnom ozljedom NE
Fizioterapijska edukacija članova tima u tretmanu neurološkog bolesnika NE
Procjena zadovoljstva fizioterapeuta timskim radom NE