Laureati: 2011. godina

Nagrađeni laureati Zdravstvenog veleučilišta za 2011. godinu

Na svečanoj sjednici, prilikom 45. obljetnice Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, nagrade su primile slijedeće osobe:

Prof. dr. sc. Dunja Beritić

Rođena 29. svibnja 1932. godine u Klanjcu, Republika Hrvatska. Specijalist higijene i socijalne medicine; specijalist medicine rada. Diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1957. Od 1958. do 1997. zaposlena u Školi narodnog zdravlja «Andrija Štampar» na kojoj je birana za asistenta, docenta, izvanrednog te redovitog profesora.

Prim. dr. Zdravko Borković

Rođen 1945 godine u Domagoviću općina Jastrebarsko. Osnovnu školu završio u Jastrebarskom, gimnaziju pohađao u Karlovcu i Zagrebu. Diplomirao 1969 godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž obavio u DZ "Dr.V.Rendulić" u Jastrebarskom, a bolnički dio u Općoj bolnici Karlovac.
 

Sofija Jugović, prof.

Nakon gimnazije završava trogodišnju Višu pedagošku školu, kasnije Pedagošku akademiju grupu predmeta likovni i tehnički, hrvatski jezik i književnost. Od rujna 1959 radi u eksperimentalnoj školi u Kumrovcu, a nakon udaje radi u Zagrebu. Suprug radi u Psihijatrijskoj bolnici Jankomir kao klinički psiholog.

Ilonka Lela Košutić, viša medicinska sestra

Zapošljava se na Višoj školi za medicinske sestre i tehničare u Zagrebu kao viša medicinska sestra - instruktor na smjeru bolničkih medicinskih sestara. Spajanjem sa Medicinskim fakultetom 1984. godine voditelj studijskog smjera Viša medicinska sestra bolničkog smjera postaje Prim. Bartolović, a Ilonka Košutić zamjenikom voditelja smjera.
 

Zorka Mojsović, viša medicinska sestra

U ožujku 1969. zapošljava se na Dispanzersko-patronažnom smjeru Odsjeka za više medicinske sestre u Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare u Zagrebu na radno mjesto instruktorice (kasnije suradnica u nastavi) nakon prethodnog radnog iskustva u patronažnoj službi i u službi zaštite djece.

Prof.dr.sc. Melita Nakić

Rođena je u Zagrebu gdje završava srednju školu i upisuje Medicinski fakultet na kojem je diplomirala 1966 godine. Pripravnički staž obavlja u KB „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, a specijalizaciju iz pedijatrije u Institutu za zaštitu majke i djeteta u Zagrebu te 1974. polaže specijalistički ispit. A kasnije postaje i subspecijalist hematologije i onkologije.

Ana Turina

Zaposlila se u Višoj školi za medicinske sestre i tehničare u veljači 1970 godine. Voditeljica službi tajništva za dodiplomsku nastavu.

 

Prof.dr.sc. Fedor Valić

Docent, izvanredni i redovni profesor te profesor emeritus Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2000. Obnašao je funkciju prodekana Medicinskog fakulteta u dva mandata. Pomoćnik direktora te direktor Škole narodnog zdravlja tijekom 14 godina. Osnivač i višegodišnji pročelnik Katedre za ekologiju i medicinu rada.

Mr.sc. Vera Klarić Vitulić

rođena u Zagrebu gdje 1957. Završava srednju školu za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Višju šolu za fizioterapiju završava u Ljubljani u prvoj generaciji studenata iz cijele Jugoslavije 1962. Godine. Na Visokoj defektološkoj školi u zagrebu diplomirala je 1968. Godine.Boris Ilić, student 3. godine studija sestrinstva

Rođen je 6. siječnja 1989. godine u Bjelovaru. Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je u Bjelovaru. Studij sestrinstva upisuje 2008. godine, kao redovan student. Od 2009. godine izabran je na funkciju zamjenika predsjednika Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta, te temeljem spomenutog postaje i jedan od predstavnika studenata u Stručnom vijeću Veleučilišta.
 

Jelena Karačić, studentica 3. godine studija sestrinstva

Rođena 23. 05. 1989. u Zagrebu, Osnovnu školu pohađala je u Bistri, a Srednju medicinsku školu završila je u Vinogradskoj, te 2008. godine upisuje studij sestrinstva na Zdravstvenom veleučilištu. Od 2009. godine izabrana je na funkciju studentske pravobraniteljice, te temeljem spomenutog postaje i jedna od predstavnica studenata u Stručnom vijeću veleučilišta.


Vrh stranice