Prava korisnika
Uporaba odobrenih resursa računala (procesorsko vrijeme, radna memorija, prostor na disku, raspoloživa programska podrška);
uporaba svih mrežnih usluga i servisa koji nisu zaštićeni lozinkom ili pisanim upozorenjem vlasnika. Usluge i servisi moraju se koristiti u skladu s eventualno postojećim pravilima njihove uporabe; postavljanje pitanja o načinu rada na javnom računalu i načinu uporabe raspoložive programske opreme HELP DESK službi Zdravstvenog veleučilišta na e-mail adresu: helpdesk@zvu.hr ; uporaba korisničkog računa kao i sve eventualne druge odobrene usluge su besplatne za korisnika.

Obveze korisnika
pridržavati se svih pravila, uputa i odluka koje odredi CARNet, a koje uređuju rad korisnika na računalima povezanim u mrežu CARNet (navedeni dokumenti dostupni su na adresi URL: http//www.carnet.hr/Pravila/), kao i pravila, upute i odluke koje uređuju rad korisnika na javnim računalima Visoke zdravstvene škole odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, prijaviti administratoru računala ili HELP DESK službi sve uočene prekršaje, kako one koje je napravio sam korisnik tako i drugi korisnici, te pružiti pomoć (u granicama svojeg znanja) glede otklanjanja eventualne štete; ne provoditi zabranjene akcije, kao što su:

 • uporaba tuđeg korisničkog računa;
 • davanje na uporabu svojeg korisničkog računa drugim osobama;
 • izmjena identifikacijskih podataka kojima se korisnik predstavlja u mreži, posebno takve izmjene koje mogu imati za posljedicu lažno ili nepotpuno predstavljanje korisnika u mreži. Izričito se zabranjuje mijenjajnje imena i prezimena korisnika;
 • lažno predstavljanje kroz uporabu mrežnih usluga i servisa;
 • uporaba resursa ili podataka koji su dani na privatnu uporabu drugim osobama. Iznimno, nije prekršaj uporaba onih podataka i resursa koje vlasnik proglasi javnim za neku grupu korisnika;
 • stavljanje informacija na javnu uporabu putem postojećih mrežnih servisa bez suglasnosti vlasnika informacija;
 • uporaba računalnih resursa izvan granica ili na način koji korisniku nije odobren. Ukoliko nije siguran glede prava i načina uporabe nekog resursa, korisnik je dužan obratiti se administratoru računala odnosno HELP DESK službi.
 • uporaba mrežnih usluga i servisa koji su zaštićeni lozinkom ili pisanim upozorenjem vlasnika;
 • uporaba mrežnih usluga i servisa mimo pravila njihove uporabe;
 • izvođenje, odnosno instalacija i izvođenje programske podrške koja ometa rad računala ili mijenja (može promijeniti) prava korisnika i dostupne resurse;
 • ometanje drugih korisnika u radu;
 • uporaba mreže za distribuciju komercijalne programske podrške ili programske podrške za koju ne postoji suglasnost vlasnika ili nije označena kao javno dostupna;
 • masovna distribucija pojedinačnih poruka (npr. e-mail, fax-server) bez dozvole sistem adminstratora;
 • uporaba korisničkog računa u komercijalne svrhe;
 • distribuiranje lažnih podataka o mreži, pravilima rada te CARNet-u i institucijama članicama;
 • distribuiranje ili publiciranje informacija koje su suprotne opće prihvaćenim moralnim normama ili narušavaju ugled ili privatnost pojedinca;
 • distribuiranje ili publiciranje informacija protivno načelima ponašanja na mreži (Netiquette);
 • davanje netočnih ili zastarjelih podataka u svrhu ostvarivanja korisničkih prava.

Sankcije za nepridržavanje pravila
Težina prekršaja određuje se prema tome da li je prekršajem nastala (mogla nastati) šteta za druge korisnike, računala ili računalnu mrežu, te u kojem je obimu eventualna šteta.

lakši prekršaj – nije nastala šteta za druge korisnike, računalo ili mrežu. Moguće sankcije: opomena (upozorenje).
teži prekršaj – dva puta ponovljen lakši prekršaj unutar razdoblja od 1 godine ili prekršaj kod kojeg je nastala šteta za jednog ili više korisnika ili je mogla nastati šteta za sve korisnike na računalu ili u mreži. Moguće sankcije: oduzimanje prava uporabe računa na javnim računalima od min. 1 mjesec do godine dana, u iznimnim slučajevima i trajno. Davanje netočnih ili zastarjelih podataka u svrhu ostvarivanja korisničkih prava smatra se teškim prekršajem. Uporaba mrežnih usluga i servisa mimo pravila njihove uporabe može se smatrati teškim prekršajem. Osim navedenih sankcija, prekršitelj snosi odgovornost za učinjene prekršaje i nastalu štetu u skladu s drugim pravilima CARNet-a, kao i važećim zakonima u Republici Hrvatskoj.