Misija

Misija je Veleučilišta organizirati i izvoditi najkvalitetnije studijske programe na stručnoj, a u vrlo skoroj budućnosti i sveučilišnoj razini zdravstvenog obrazovanja i tako doprinijeti unapređenju zdravstvenih i etičkih standarda, kvaliteti zdravstvenih usluga, smanjenju zdravstvene potrošnje, unapređenju humanijih odnosa u zdravstvu i zaštiti prava pacijenata. Ovu misiju ostvarujemo izvođenjem europskim standardima prilagođenih studijskih programa, suvremenom organizacijom i kvalitetnim izvođenjem nastave, uz korištenje novih medicinskih i informacijskih tehnologija..

Vizija

Vizija je postati vodeća visokoškolska sveučilišna ustanova na području zdravstvenog obrazovanja za neliječnički kadar, prepoznata po svojoj pedesetogodišnjoj tradiciji i ostvarenoj izvrsnosti u Hrvatskoj, u zemljama regije i u Europi. U realizaciji ove vizije predviđena je jaka suradnja sa strukovnim udruženjima i komorama, te srodnim visokoškolskim ustanovama u regiji i u zemljama EU-a, temeljena na visokom stupnju mobilnosti nastavnika i studenata, na razvoju zajedničkih studija i na provođenju zajedničkih stručnih i primijenjenih znanstvenih istraživanja. Suradnja sa srodnim visokoškolskim ustanovama u Hrvatskoj, a posebice sa ustanovama koje školuju liječnički i neliječnički kadar oduvijek je bila opredjeljenje ove ustanove.

Sukladno strateškim opredjeljenjima Stručnog vijeća, Zdravstveno veleučilište niz godina kontinuirano usavršava postojeće i priprema nove nastavne programe dvogodišnjih specijalističkih diplomskih stručnih studija kako bi se svim studentima preddiplomskih studija pružila mogućnost nastavka studija nakon tri, za još dvije godine i odgovorilo potrebama poslodavca, prvenstveno Ministarstva zdravlja RH, ali i potrebama školovanja preko 20 000 medicinskih sestara u sustavu zdravstva Hrvatske, koje u ovom trenutku nemaju usklađenu razinu obrazovanja sukladno dokumentima Europske komisije koji definiraju određene standarde obrazovanja za regulirane profesije, prije svega za medicinske sestre (Direktiva 2005/36 EC). Postojeći diplomski stručni programi nakon provedene transformacije ustanove na sveučilišnu razinu razvijat će se kao diplomski sveučilišni studijski programi.
Razvojne perspektive Zdravstvenog veleučilišta kao javne visokoškolske ustanove ovise o društvenim odrednicama razvoja ukupnog sustava visokog obrazovanja kao i potrebama sustava zdravstva, za koji se studenti na Veleučilištu u najvećoj mjeri školuju. Zato se i strategija razvoja veže uz temeljne dokumente kojima se određuje sadašnji i planira budući razvoj ova dva sustava, prije svega na pozitivne zakonske propise, od kojih je najvažniji Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i strateški dokument Vlade RH pod imenom “Strategija razvoja znanosti i visokog obrazovanja (OZS) u Hrvatskoj 2014.–2018. godine”, a koji su implementirani u krajem prošle godine prihvaćenoj Strategiji razvoja zdravstvenog veleučilišta i Operativnom planu realizacije Strategije razvoja zdravstvenog veleučilišta za razdoblje 2015. – 2020. (klasa: 003-08/15-02/02, URBROJ: 251-379-10-15-03, 29.1.2015).

Sukladno strateškom opredjeljenju osnivača MZOS definiranim u dokumentu od 12.6.2013., (klasa 602-04/13-10/00064), dodatno osnaženom dopisom Ministra zdravlja (20.11.2014, klasa 011-02/14-11/48:, URBROJ:534-01/1-14-2), kao i dopisom s prijedlogom ministra MZOS (1.12.2014., klasa: 602-04/14-10/00091, URBROJ: 533-20-14-0002) o osnivanju Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija preustrojem Veleučilišta, te uz iskazanu potpisanu, unisonu podršku strukovnih udruženja i Komora (Hrvatska komora medicinskih sestara (klasa: 001-01-14-01/95, URBROJ 696-1-1-14-01, 25.9.2014.), Hrvatski zbor fizioterapeuta (26.6.2014.). Hrvatska Komora fizioterapeuta (klasa: 010-01-14-03/18, URBROJ 333-01-14-1, 30.6.2014.), Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za redne terapeute (klasa: TR-i-30, URBROJ 351-RT-I/14-30-2, 26.9.2014.), Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za zdravstvenu radiološko tehnološku djelatnost (klasa: i-43, URBROJ 351-ZRT-I/14-43, 07.07.2014.), Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred medicinsko-laboratorijske djelatnosti (klasa: i-43, URBROJ 351-ML-I/14-92-2, 03.10.2014.).), Zdravstveno veleučilište će se u sljedećem razdoblju razvijati sukladno „strateškom određenju i razvoju kroz transformiranje stručnih programa u sveučilišne programe više različitih zdravstvenih profesija“ (MZOS, 12.6.2013., klasa 602-04/13-10/00064), te pripremiti i provesti sve radnje nužne za pokretanje i osnivanje Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija kao nove sastavnice Sveučilišta uz zadržavanje pravne osobnosti, (sukladno prihvaćenom prijedlogu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, od 01. prosinca 2014. godine, KLASA: 602-04/14-18/758 URBROJ: 251-379-1-14-06.).

Paralelno s preustrojem ustanove, vizija je ostvariti dosad nerealizirana nastojanja prošlih generacija oko izgradnje vlastite zgrade ustanove čime bi se riješio dugogodišnji problem korištenja dislociranih prostora, što je uz ulazak pod Sveučilište ujedno i temeljni strateški i razvojni cilj za sljedeće petogodišnje razdoblje.